Onderzoek

Het leveren van goede huidzorg is waar de huidtherapeut in de dagelijkse praktijk aan werkt. Om de kwaliteit van deze zorg continu te verhogen en het nut en de effectiviteit van ons handelen aan te tonen is er meer kennis en onderzoek nodig. Met wetenschappelijk onderzoek kunnen meer huidtherapeutische behandelingen worden opgenomen in richtlijnen en standaarden. Daarnaast kan met de Kennisagenda Huidtherapie kennis worden gegeneerd om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden en de waarde van huidtherapeutische zorg merkbaar, zichtbaar en toetsbaar te maken. Op deze manier zetten we in op het onderbouwen en optimaliseren van huidtherapeutische zorg en de juiste zorg op de juiste plek.

Kennisagenda Huidtherapie
In november 2018 is de ontwikkeling van de Kennisagenda Huidtherapie ‘Focus op Huidzorg’ voltooid. In dit meerjarig onderzoeksprogramma staan de 30 meest urgente kennishiaten/onderzoeksvragen om de benodigde wetenschappelijke kennis te leveren voor huidtherapeutische zorg die ertoe doet. De onderzoeksvragen zijn aangeleverd vanuit het huidtherapeutisch werkveld, huidpatiëntenverenigingen en verschillende zorgverleners/stakeholders binnen het domein Huidzorg. Met de Kennisagenda Huidtherapie is voor de komende jaren focus aangebracht in wat voor onderzoeken nodig zijn om de kwaliteit van huidtherapeutische zorg te vergroten. De onderzoeksvragen zijn onderverdeeld over 3 thema’s:

  1. Zinnige en Zuinige Zorg: Gericht op welke huidtherapeutische behandelingen effectief en veilig ingezet kunnen worden, en een positieve uitwerking op de kwaliteit van leven van de huidpatiënt hebben;
  2. Optimalisatie en Innovatie: Gericht op welke wijze zorgoptimalisatie en technologie kunnen bijdragen aan een optimale patiëntenreis en gepersonaliseerde huidzorg;
  3. Zorg op Maat: Gericht op welke wijze een op maat gesneden zorg aangeboden kan worden zodat deze beter aansluit bij de huidpatiënt.

De Kennisagenda Huidtherapie ‘Focus op Huidzorg’ is in december 2018 aangeboden aan het ministerie van VWS en is hier te vinden. Heb je vragen over de Kennisagenda Huidtherapie of wil je een bijdrage leveren, mail naar info@huidtherapie.nl.

Rapport 'Kennis centraal, functioneren optimaal'
Parallel aan de Kennisagenda Huidtherapie is het rapport 'Kennis centraal, functioneren optimaal' ontwikkeld. Hiermee is een raamwerk neergezet met onderzoekslijnen en implementatievraagstukken wat geldt als basis voor het meerjarig ZonMw-onderzoeksprogramma Paramedische zorg 2019-2022. Bij de ontwikkeling van het onderzoekskader zijn kennishiaten geïdentificeerd in de onderbouwing, (kosten)effectiviteit en kwaliteit van het (beroepsgroep specifiek) paramedisch handelen. Het oplossen van gesignaleerde knelpunten is ingezet als mogelijkheid om de patient journey te verbeteren en de kwaliteit van zorg te verhogen en indien mogelijk kosten te verminderen. 

Paramedische Zorg 2019-2022 - ZonMw
De Kennisagenda Huidtherapie en het rapport 'Kennis centraal, functioneren optimaal' landen samen in het meerjarig onderzoeksprogramma Paramedische Zorg 2019-2022 van ZonMw. Het doel van dit onderzoeksprogramma is het stimuleren van de kwaliteit en transparantie in de paramedische zorg. Hiermee leveren we een bijdrage aan de verbetering van de patiëntenzorg en de gezondheid van patiënten. Het programma bestaat de onderdelen ‘kennisvergroting en onderzoek’ en ‘kwaliteit en transparantie’. In het eerste onderdeel wordt onderzoek gedaan naar kennisvragen uit de kennisagenda’s van de betrokken beroepsgroepen (diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie, oefentherapie). De beroepsgroepen krijgen daarbij de gelegenheid om te investeren in een kennisinfrastructuur. In het tweede onderdeel wordt gewerkt aan ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden, (stroomlijning van) richtlijnontwikkeling en het verbeteren van transparantie van zorg. De bedoeling is dat kwaliteitsstandaarden bijdragen aan kwaliteit en transparantie van zorg. De doelgroepen van dit programma zijn onderzoekers en de partijen van de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022.