Richtlijnen

NVH richtlijnen
De NVH ontwikkelt op collectief niveau richtlijnen en implementeert deze bij haar leden. Een NVH-richtlijn is gedefinieerd als:

'Een systematisch ontwikkelde, vanaf centraal niveau geformuleerde leidraad, die door deskundigen is opgesteld en is gericht op de inhoud van het Huidtherapeutisch Methodisch Handelen bij bepaalde gezondheidsproblemen en op (organisatorische) aspecten die met de beroepsuitoefening te maken hebben (raamwerk, 2016).'

Een NVH-richtlijn is bedoeld om de huidtherapeut houvast te bieden en om uniformiteit in de werkwijze van huidtherapeuten te bevorderen, teneinde de kwaliteit van de huidtherapeutische zorgverlening te verbeteren. Evenzo kan een richtlijn houvast en informatie bieden aan derden, zoals verwijzers en patiënten. Een richtlijn bevat geen vrijblijvende aanwijzingen, maar is ook niet bedoelt als keurslijf. Het is mogelijk er gemotiveerd van af te wijken. De verantwoordelijkheid voor het eigen handelen blijft daarmee bij de individuele huidtherapeut. Richtlijnen hebben een dynamisch karakter. De beroepsinhoudelijke, maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen hebben tot gevolg dat, op termijn, iedere richtlijn op zijn geldigheid door de NVH wordt bezien en waar nodig aangepast. De richtlijnen worden zoveel mogelijk gebaseerd op de wetenschappelijke inzichten uit systematisch en actueel klinisch wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid van de beschikbare alternatieven en houden rekening met de situatie van de patiënt. 

Multidisciplinaire richtlijnen
Naast het ontwikkelen van de NVH-richtlijnen participeren leden van de NVH in werkgroepen bij de ontwikkeling van richtlijnen die gebruikt worden binnen de huidtherapie zoals: Richtlijn Infectiepreventie in de Huidtherapie (WIP, 2009), Richtlijn Lymfoedeem (NVDV, 2013), Richtlijn Acne (NVDV, 2017), Richtlijn Rosacea (NVDV, 2014) en Richtlijn Hidradenitis (NVDV, 2014). In het verlengde hiervan ontwikkelen huidtherapeuten op lokaal niveau (praktijkniveau) protocollen en/of richtlijnen afgestemd op de praktijk. De kwaliteitskring kan hierbij een rol spelen in vorm van gezamenlijke ontwikkeling en/of toetsing.

Naast protocollen en/of richtlijnen is er tevens een NVH-kwaliteitshandboek therapeutische elastische kousen. Binnen dit handboek zijn kwaliteitsnormen beschreven voor het hele traject vanaf het indiceren tot het leveren van therapeutische elastische kousen, inclusief nazorg, vervolgzorg en administratieve afhandeling. Het kwaliteitshandboek sluit aan bij de behoefte van huidtherapeuten om kwalitatief hoogwaardige, transparante zorg en diensten aan cliënten te leveren

Alle richtlijnen
Alle richtlijnen en aanverwante documenten zijn verzameld onder kwaliteitsinstrumenten.