Classificaties en codelijsten huidtherapie

Er is een systematisch begrippenapparaat ontwikkeld in de vorm van classificaties en codelijsten voor de huidtherapie. Dit is ontwikkeld met als doel:

• het creëren van helder taalgebruik;
• het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening door de huidtherapeut;
• de inhoud en het effect van de zorgverlening inzichtelijk te maken naar zorgverzekeraars, verwijzers, patiënten en de overheid toe.

Uitgangspunt daarbij is de veronderstelling dat adequate communicatie een positieve relatie heeft met de kwaliteit van de zorgverlening. Classificaties kunnen, zij het indirect, een wezenlijke bijdrage leveren aan de doeltreffendheid en deskundigheid (kwaliteitsaspecten van het methodisch-technisch handelen), aan de informatiebereidheid en de verantwoordingsbereidheid (kwaliteitsaspecten van de attitude), en aan de continuïteit en de doelmatigheid (kwaliteitsaspecten van de organisatie). ‘Indirect’ omdat classificaties niet als zodanig worden gebruikt maar worden gehanteerd bij het ontwikkelen van de voor het kwaliteitsbeleid benodigde kwaliteitsinstrumenten, zoals richtlijnen, registratiesystemen en meetinstrumenten. Als zodanig vormen de classificaties en codelijsten de basis voor verder te ontwikkelen kwaliteitsinstrumenten.

Implementatie van onderstaande classificaties en codelijsten in de dagelijkse praktijk kan voor vraagtekens zorgen. Hiervoor wordt regelmatig geaccrediteerde scholing aangeboden via ADAP.