Nieuws en Actueel

Moedige Kamerleden geven gehoor aan jarenlange bezwaren tegen jaarverantwoordingsplicht

Zoals wij eerder hebben vermeld blijft de NVH, als onderdeel van de Eerstelijnscoalitie, ageren tegen de regelingen over de jaarverantwoording. Wij vinden dat deze regelingen die voortvloeien uit de Wtza, zorgen voor een disproportionele lastenverzwaring in de eerstelijnszorg, zowel administratief als financieel.

De Eerstelijnscoalitie prijst daarom het initiatief van Kamerleden Joba van den Berg (CDA) en Corinne Ellemeet (Groen Links) om de jaarverantwoordingsplicht voor eerstelijnszorgaanbieders anders in te richten. Een plicht die er in de huidige vorm is mede door een amendement van GroenLinks zelf. Beide Kamerleden zien echter dat de jaarverantwoordingsplicht in de praktijk niet werkt zoals beoogd en bovendien veel administratieve lasten met zich mee brengt voor kleinere eerstelijnszorgaanbieders.

Als Eerstelijnscoalitie (ELC)* hebben wij veel waardering voor de stap van deze Kamerleden. Zij tonen hiermee aan te luisteren naar de signalen uit het veld, die steeds luider worden. Als ELC geven wij al geruime tijd aan dat de jaarverantwoordingsplicht (voortvloeiend uit de Wtza) de plank mis slaat. De verplichting beoogt onder meer fraude tegen te gaan, maar doet dat niet in de praktijk. Wel ervaren veel zorgaanbieders uit de eerstelijnszorg dat de groeiende stapeling van administratieve lasten in toenemende mate ten koste gaat van de tijd voor de patiënt.

Signalen uit het veld
Dat het draagvlak voor de Wtza ontbreekt, blijkt ook uit de diverse initiatieven, brieven en oproepen van aanbieders uit de eerste lijn. Zo werd onlangs nog een petitie die opriep om de huisarts vrij te stellen van de Wtza binnen twee dagen door bijna 3.500 huisartsen ondertekend.

Noodzakelijke aanpassingen
De ELC vindt het een krachtige en moedige ontwikkeling dat Ellemeet en Van den Berg inzien dat sommige wetgeving onbedoelde en ongewenste effecten heeft in de praktijk en dat zij daarom een voorstel doen tot aanpassing. We monitoren de verdere uitwerking nauwgezet. Wij blijven inzetten op aanpassingen op andere onderdelen van de Wtza, die in de praktijk niet alleen leiden tot toename van administratieve lasten, maar ook leiden tot bijvoorbeeld opsplitsing van praktijken, afname van vorming van samenwerkingsverbanden en het minder faciliteren van opleidingsplekken. Zo komt het praktijkhouderschap nog verder onder druk te staan, in een context van oplopende tekorten in de zorg. Dat vormt een risico voor kwaliteit en continuïteit van de patiëntenzorg. De ELC denkt graag mee over de noodzakelijke aanpassingen!

 

De Eerstelijnscoalitie is een samenwerking van KNMP, KNMT, KNOV, LHV, LVVP, PPN**, NVM, NVvP en ONT.

De PPN (Paramedisch Platform Nederland) wordt gevormd door 6 paramedische beroepsverenigingen, te weten: Ergotherapie Nederland, NVD (Diëtisten), NVH (Huidtherapeuten), NVLF (Logopedisten), OVN (Optometristen Vereniging Nederland), VvOCM (Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck)