Nieuws en Actueel

Corona Update – Meerkostenregeling ZN en Vaccinatie

Afgelopen weken heeft wederom intensief overleg plaatsgevonden over onder anderen de vaccinatie en de meerkosten regeling. De NVH vindt de totstandkoming en percentageberekening van de regeling niet transparant en niet in lijn met andere regelingen zoals voor de mondzorg. Graag informeer ik je in deze extra mailing over de uitkomsten van de besprekingen.

Loket aanvraag meerkostenregeling ZN geopend
Inmiddels zijn de percentages voor de meerkostenregeling door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gepubliceerd en het loket voor aanvragen geopend. Deze meerkostenregeling is een tegemoetkoming in de kosten die zorgverleners hebben moeten maken inzake maatregelen tegen besmetting COVID-19 in de praktijk. Tot en met 11 mei a.s. kan de meerkostenbijdrage via VECOZO aangevraagd worden bij alle deelnemende zorgverzekeraars (dit zijn alle zorgverzekeraars behalve Eucare). Let op! Nadrukkelijk wordt aangegeven dat alleen in deze periode aangevraagd kan worden.

De vergoeding bestaat uit een percentage van de omzet, berekend over de periode mei tot en met december 2020. Voor huidtherapie is het percentage gesteld op 0,65% van de omzet. Het percentage van de meerkostenbijdrage is gebaseerd op een inschatting van de gemaakte meerkosten per voltijds zorgmedewerker (Fte). Hoewel de vergoedingspercentages van de meerkostenbijdrage per type zorg verschillen, waren volgens ZN de inschattingen van de gemaakte kosten per Fte vergelijkbaar. Een groot deel van de verschillen is dus verklaarbaar door het verschil in omzet (uit vergoede zorg).

Samen met het KNGF, Stichting Keurmerk Fysiotherapie en de beroepsgroepen uit het Paramedische Platform Nederland hebben wij bij ZN gepleit voor meer inzicht in de bedragen per zorgsoort en de data waarop die gebaseerd zijn, daarover worden we nader geïnformeerd. Tegelijkertijd is over de invulling van de regeling of de percentages ZN resoluut, er zal niks meer worden veranderd.

De regeling is ook beschikbaar voor huidtherapeuten zonder contract met zorgverzekeraars, echter dien je daarvoor wel, net als bij de continuïteitsbijdrage, een betaalovereenkomst aan te gaan. Deze schriftelijke overeenkomst is juridisch nodig om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding en volgt uit de NZa beleidsregel ‘continuïteitsbijdrage en meerkosten’. Als je zorg levert als onderaannemer, bijvoorbeeld voor het aanmeten van hulpmiddelen, dan moet je voor dat deel in gesprek met de hoofdaannemer. De hoofdaannemer dient een aanvraag in te dienen voor de meerkostenregeling.

Veel van de vragen en antwoorden over de aanvraagprocedure en de totstandkoming van de regeling zijn terug te vinden op de Q&A van ZN en in de infograpic en andere documenten op de website van ZN.

Vaccinatie ‘overige zorgmedewerkers’
Wij hebben enkele vragen ontvangen over wanneer overige zorgmedewerkers kunnen worden gevaccineerd, met name wanneer veel gewerkt wordt met kwetsbare ouderen.
Het vaccinatieschema lijkt niet geheel duidelijk te zijn en ook wordt er gesproken over vaccins die over zijn en dat deze door bijvoorbeeld huisartsen worden ‘weg geprikt’ of middels zogenoemde ‘veegprogramma’s’.
Wij hebben eerder met VWS hierover gesproken en ons werd duidelijk gemaakt dat ‘overige zorgmedewerkers’ conform de leeftijdscohorten worden gevaccineerd. In verband met aanhoudende signalen uit het veld hebben we nogmaals met VWS overlegd en bij dezen de reactie vanuit het ministerie:

De veegrondes zijn niet bedoeld voor het wegprikken van de vaccins die overblijven om te voorkomen dat ze worden weggegooid (spillage) maar zijn bedoeld om medewerkers (of bewoners) die niet meededen in de eerste ronde (bijvoorbeeld omdat ze ziek waren of omdat ze nieuw zijn) de kans te geven alsnog gevaccineerd te worden. De mensen die geprikt worden in de veegronde dienen dan ook een uitnodiging te hebben en dus geprioriteerd te zijn volgens de gedefinieerde groepen, o.a. zorgverleners die in dienst zijn bij verpleeghuizen. Andere zorgverleners vallen onder de groep ‘overige zorgmedewerkers’.

De groep ‘overige zorgmedewerkers’ zal volgens de huidige strategie o.b.v. leeftijdscohort gevaccineerd worden. Het is daarom niet de bedoeling dat vaccins die anders overblijven gebruikt worden voor deze groep zorgverleners. Ook overgebleven vaccins bij de huisarts dienen gebruikt te worden voor de geprioriteerde groepen en niet voor mensen/groepen die zichzelf aanmelden.

Bij navraag worden huidtherapeuten verwezen naar hun ‘koepelorganisatie’ waarmee de beroepsvereniging wordt bedoeld. Wij blijven hierover in gesprek met VWS, echter wordt vanuit VWS tot nu toe aangegeven het vaccinatieschema te volgen en daarop vooralsnog geen uitzonderingen te maken.

Voor vragen aangaande de coronamaatregelen kun je nog steeds gebruik maken van ons meldpunt en zodra er nieuwe informatie beschikbaar is zullen wij jou informeren.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen