Nieuws en Actueel

Corona update - 4 mei 2020 19.45

Afgelopen vrijdag hebben wij je een lange mail gestuurd met veel informatie over hoe je de huidtherapeutische zorg weer veilig kunt opschalen. Hierover zijn enkele vragen door leden gesteld over met name de medische indicatie, noodzakelijkheid van de zorg en de persoonlijke beschermingsmiddelen. Graag geven wij hier nog een toelichting op:

Medische indicatie
Je kunt de huidtherapeutische zorg gedoseerd opschalen voor zorg waar een medische indicatie voor bestaat. Een medische indicatie is er door een verwijzing van de huisarts of medisch specialist die een medische diagnose heeft gesteld. Echter door directe toegankelijkheid is er niet altijd sprake van een verwijzing. In het besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied huidtherapeut luidt als onderdeel van de regeling directe toegankelijkheid huidtherapeut: "Het werken zonder verwijzing vergt immers extra deskundigheid inzake het herkennen van klachten die buiten het eigen deskundigheidsgebied vallen («pluis/niet pluis»), aangezien de huidtherapeut bij het onderzoeken van de patiënt niet altijd meer kan beschikken over een door de (huis)arts gestelde diagnose. In de situatie dat de patiënt zich rechtstreeks tot de huidtherapeut wendt, zal deze zijn onderzoek moeten uitbreiden tot een screeningsonderzoek inzake aandoeningen de huid betreffende. Het afnemen van een algemene anamnese behoort hiertoe. De huidtherapeut onderzoekt en behandelt wel steeds vanuit zijn huidtherapeutische deskundigheid en voor zover het om de huid van de patiënt gaat. Indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft, verwijst de huidtherapeut de patiënt naar de huisarts. De huidtherapeut gaat vervolgens over tot het stellen van de diagnose en indicatie tot behandeling op basis van zijn deskundigheid." Indien er geen verwijzing van huisarts of medisch specialist is, zal er wel sprake moeten zijn van de directe toegang screening met een huidtherapeutische diagnose en indicatie tot behandelen.

Noodzakelijkheid van de behandeling om nu uit te gaan voeren
De huidtherapeut bepaald als behandelaar of de behandeling nog langer uitgesteld kan worden, op afstand zorg verleend kan worden of dat er redenen zijn waardoor het nu noodzakelijk (is geworden) om de behandeling die binnen 1,5 meter plaats zal moeten vinden uit te gaan voeren. Het bepalen of de behandeling nu noodzakelijk is of nog uitgesteld kan worden is iets anders dan ‘medische noodzakelijkheid’. Deze verwarring zien wij veel voorbij komen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
De huidtherapeut volgt de triage uit de leidraad Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis. Het dragen van extra Persoonlijke Beschermingsmiddelen bij COVID-klachtenvrije cliënten is op advies van de RIVM niet noodzakelijk. Wel blijven de reguliere beschermingsmiddelen volgens de reeds geldende richtlijnen noodzakelijk om tot behandeling over te kunnen gaan.

Financiële steunmaatregelen
Op 2 mei jl. heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op haar website informatie gepubliceerd over de continuïteitsbijdrage-regeling. In de komende dagen zal de verdere uitwerking nog volgen. Huidtherapeuten zijn in het overzicht van de percentage verdeling opgenomen behorende tot de hoogste percentages. Wij zijn verheugd dat dit door ZN is overgenomen. De NVH betreurt echter wel de nieuwe aanmelddatum van 15 mei a.s. Huidtherapeuten die vergoede zorg leveren wachten nu reeds 6 weken en hebben tot nu toe geen aanspraak kunnen maken op de voorschotregeling of enige hulp via de preferente zorgverzekeraars. Zo is er voor hulpmiddelen nog geen informatie opgenomen en is het nog steeds niet duidelijk hoe er omgegaan zal worden met reeds aangevraagde overheidssteunmaatregelen. Ook is er onvoldoende bekend over hoe de regeling zich verhoudt in gevallen waarbij praktijken zijn overgenomen, recent nieuwe vestigingen hebben geopend, hoe de omzetnorm wordt berekend, etc.

De huidtherapeutische praktijken zijn divers; kleine of juist grote setting, personeel, verdeling van vergoede en niet vergoede zorg, wel of geen hulpmiddelen. Op basis van de nieuwe informatie over de continuïteitsbijdrage-regeling ontvangen wij graag vragen en voorbeelden vanuit praktijken via het meldpunt om ZN een beter beeld te kunnen bieden van het werkveld.

Wij hopen je hierover spoedig van meer informatie te kunnen voorzien.