Nieuws en Actueel

Corona update - 1 mei 2020 14.15

Zoals gister al aangekondigd hebben we groen licht ontvangen om de huidtherapeutische zorg behoedzaam en stapsgewijs met inachtneming van de maatregelen verder op te schalen. Het is noodzakelijk om de paramedische zorg veilig en verantwoord op te schalen, met gepaste voorzorgsmaatregelen voor alle zorgverleners, om besmettingsrisico’s te beperken. Op basis van de adviezen en informatie van VWS en de richtlijnen van RIVM (dd 30 april) is een stappenplan tot stand gekomen. In dit stappenplan staat beschreven onder welke voorwaarden de zorg plaats kan vinden. Het accent ligt nog steeds waar het effectief is de zorg op afstand te leveren. In deze (lange) update lichten wij toe waar de huidtherapeutische zorg in de eerstelijn aan moet voldoen binnen de voorwaarden zoals door VWS gesteld:

a.    De zorg die de zorgaanbieder wil opschalen betreft zorg uit hoofde van de Zorgverzekeringswet en/of zorg die wordt verleend door zorgprofessionals die vallen onder de reikwijdte van de Wet BIG. Dit om de patiënt te beschermen en de kwaliteit van zorg te waarborgen.
Huidtherapeuten zijn een artikel 34 Wet BIG-beroep via het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied huidtherapeut. Huidtherapie is een beroep in de individuele gezondheidszorg.

b.    Er is sprake van een individuele medische indicatie in het kader van de genoemde uitzondering op het verbod op het uitoefenen van contactberoepen, als de behandeling op dat moment noodzakelijk is op basis van het deskundige oordeel van de betreffende zorgprofessional.
Zo goed als alle huidtherapeutische behandelingen hebben een individuele medische indicatie, vaak ook op verwijzing van huisarts of specialist. Jij maakt als paramedisch zorgverlener vervolgens de afweging of de behandeling op dit moment noodzakelijk is. Behandelingen die enkel een cosmetisch doel hebben zonder functioneringsverlies of onderliggend (psychisch) lijden zijn niet noodzakelijk. Daarvoor geldt nog steeds de beperking binnen de contactberoepen (en voor alle (para)medische beroepen). Daar de zorgverlening nog volgens de ‘social distancing’ en extra hygiënemaatregelen ingericht moet worden is het ook van groot belang dat in deze fase eerst zorg wordt verleend aan de patiënten die niet langer kunnen wachten en de behandeling nu noodzakelijk is (geworden).

c.    Ook in de huidige context van de COVID-19-crisis zijn zorgprofessionals cf. de werkwijze op basis art. 2 van de Wkkgz zelf verantwoordelijk voor het opstellen van (aangepaste) richtlijnen, veldnormen en professionele standaarden die het mogelijk moeten maken om onder de huidige omstandigheden veilige en goede zorg te kunnen leveren. Bovendien moeten deze voldoen aan de geldende beperkende maatregelen in het kader van de Covid19-bestrijding op basis van de adviezen van het RIVM (waaronder 1,5 meter protocol).
De huidtherapeut/ huidtherapeutische praktijk is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van (aangepaste) protocollen op basis van de richtlijnen en kaders die het mogelijk maken om onder de huidige omstandigheden veilige en goede zorg te kunnen leveren. Deze moeten voldoen aan de geldende beperkende maatregelen in het kader van de COVID-19-bestrijding op basis van de adviezen van het RIVM. PPN heeft een Leidraad voor infectiepreventie eerstelijns paramedische praktijk geschreven die van toepassing is tijdens maar ook na de corona-pandemie. Je maakt als zorgverlener nog steeds je eigen afweging, afwijken mag alleen als je kan onderbouwen, waarom dit naar jouw oordeel noodzakelijk is in het belang van de patiënt.

d.    In het verlengde daarvan organiseert de zorgaanbieder, cf. art. 3 van de Wkkgz, de zorgverlening op zodanige wijze, met inbegrip van de inzet van mensen en middelen en regionale afstemming tussen zorgaanbieders binnen de context van de huidige COVID-19- crisis, dat dit leidt tot het verlenen van veilige en goede zorg.
De benodigde afstemming en samenwerking die eventueel nodig is om de zorgverlening te kunnen uitvoeren moet gewaarborgd zijn. Afstemming met o.a. huisarts en verwijzers dient plaats te kunnen vinden zoals gebruikelijk en benodigde materialen moeten beschikbaar zijn om de zorg. Kortom kan de zorg niet op een adequate aangepaste manier georganiseerd worden dan dient deze uitgesteld te worden.

e.    De inzet op deze zorg gaat nooit ten koste van de noodzakelijke COVID-19-zorg. Onttrekking van personeel, persoonlijke beschermingsmiddelen, apparatuur en geneesmiddelen die voor de COVID-19 zorg noodzakelijk zijn, is niet acceptabel.
De inzet van de huidtherapeutische zorg mag niet ten koste gaan van de noodzakelijke COVID-19 zorg. Onttrekking van personeel, persoonlijke beschermingsmiddelen, apparatuur en geneesmiddelen die voor de COVID-19 zorg noodzakelijk zijn, is niet acceptabel. Dit houdt in dat je erg zorgvuldig met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) omgaat en niet meer dan noodzakelijke middelen gebruikt. Volg de RIVM maatregelen zoals beschreven in Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis. Gebruikelijke middelen (zoals normaal gesproken al benodigd voor de huidtherapeutische zorg) moeten beschikbaar zijn om de zorg te kunnen verlenen, anders dient de behandeling uitgesteld te worden. Landelijke voorziening in PBM zal enkel gelden voor de zorg waarbij aanvullende PBM door RIVM is aangewezen.

f.    De inzet op deze zorg brengt de opschaling van de noodzakelijke urgente reguliere zorg op de NZa-urgentielijst niet in gevaar. Onttrekking van personeel, persoonlijke beschermingsmiddelen, apparatuur en geneesmiddelen die voor de zorg op de NZa urgentielijst noodzakelijk zijn, is niet acceptabel.
Afhankelijk van de werksetting kunnen andere keuzes genoodzaakt zijn om zorg wel of niet op te kunnen schalen. Ben je werkzaam in een Zelfstandig Behandel Centrum, ziekenhuis of in een 3e lijns praktijk, dan volg je het beleid van de instelling.

g.    Er wordt alleen zinnige en gepaste zorg verleend en in alle gevallen is zorg op afstand (ehealth) de voorkeurskeuze. Alleen daar waar dat niet mogelijk is binnen de behandeling, mag hiervan afgeweken worden. Dit draagt bij aan vermindering van het besmettingsgevaar.
Zorg op afstand heeft nog steeds de voorkeur, alleen daar waar dat niet langer mogelijk is de behandeling uit te stellen en noodzakelijk is (geworden), mag er afgeweken worden van zorg op afstand met in achtneming van de aanvullende maatregelen. Dit houdt in dat je niet volledig je reguliere zorgverlening hervat maar steeds zorgvuldig de afweging maakt wat op afstand kan en wat noodzakelijk is en voor behandeling in de praktijk of aan huis moet plaatsvinden.

h.    Zorgaanbieders moeten navolgbaar kunnen onderbouwen dat zij goede en veilige zorg leveren en aansluiten bij de veldnormen en eventuele regionale afspraken in de huidige context. Zij zijn hier te allen tijde op aanspreekbaar, door bijvoorbeeld de toezichthouders en zorgverzekeraars.
Zorg voor duidelijke communicatie en documentatie. Leg aan iedere patiënt uit hoe de triage werkt en dat er een noodzakelijkheid voor de behandeling geldt. Zeker wanneer jij in een setting werkt, bijvoorbeeld in een schoonheidssalon, waarbij andere behandelingen nu nog niet toegestaan zijn. Ook dien je in het patiëntdossier duidelijk aan te geven welke afweging er is gemaakt en waarom de behandeling nu plaatsvindt. Zorg dat je alle documentatie zoals deze update en bijlagen beschikbaar hebt om eventuele toezichthouders hier van op de hoogte te kunnen stellen.

Bij het opschalen van de huidtherapeutische zorg wordt veel van je gevraagd. Een andere planning, de praktijk anders inrichten en zorgvuldige afwegingen maken voor jezelf en je patiënten. Deel de documenten met je eventuele werkgever of personeelsleden zodat jullie in gezamenlijkheid kunnen voorbereiden en er begrip en duidelijkheid is voor de werkwijze die gehanteerd moet worden.

Tot slot wijst VWS op nauwgezet toezicht via IGJ door controle achteraf via de declaraties op de toegestane noodzakelijke zorg. Onze waarschuwing luidt dat als je te snel gaat opschalen en dat niet stapsgewijs conform de voorwaarden van het RIVM en VWS doet, dat als een boemerang tegen onze beroepsgroep gaat werken. Daarom doe ik een beroep op de solidariteit van de beroepsgroep en ieders professionele verantwoordelijkheid.

In deze update wordt er verwezen naar verschillende belangrijke documenten:

  1. Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis
  2.  Leidraad voor infectiepreventie eerstelijns paramedische praktijk

Ik hoop dat wij je met deze informatie voldoende geïnformeerd hebben op welke wijze je gedoseerd je werkzaamheden kunt opschalen. Deze voorwaarden en maatregelen gelden in ieder geval t/m 19 mei a.s. Vanuit ZN is aangegeven dat de paramedische beroepen vandaag eind van de dag meer informatie over de continuïteitsbijdrage zullen ontvangen, wij hopen jullie spoedig meer informatie te kunnen geven over de financiële maatregelen.

Hartelijke groet,
Namens het NVH bestuur

Patrick Groenewegen