Kwaliteitskring

Ieder NVH lid kan zich aansluiten bij een kwaliteitskring. Een kwaliteitskring is een organisatorische eenheid waar deskundigheids- en kwaliteitsbevordering georganiseerd en uitgevoerd wordt. De kwaliteitskring biedt de huidtherapeut de mogelijkheid om kritisch te reflecteren op het eigen handelen. In de kwaliteitskringen wordt gewerkt aan vermeerdering van kennis, ontwikkeling van vaardigheden, versterking van competities, en intervisie. De kring wordt geleid door een kringbegeleider; zij wordt begeleid door de NVH.

Tweemaal per jaar vinden er Kaderbreed-vergaderingen plaats voor de kwaliteitskringbegeleiders, waarin er aandacht is voor onder andere de organisatie, activiteiten en knelpunten. Daarnaast worden tijdens deze vergaderingen specifieke thema’s zoals het stellen van evalueerbare en concrete doelen, het organiseren van de implementatie van een richtlijn of protocol behandeld.

Intercollegiaal overleg
Door intercollegiaal overleg in te voeren bij de kwaliteitskringen kun je als huidtherapeut je beroepskwaliteiten verbeteren. Tijdens intercollegiaal overleg ga je reflecteren op je eigen handelen en leer je van de kennis en ervaring van collega’s. Met hen bespreek je hoe jij kennis in de praktijk toepast en hoe zij dat doen. Door het uitwisselen van die ervaringen én door het koppelen van die informatie aan (wetenschappelijke) bronnen kunnen nieuwe inzichten ontstaan.

Erkende verbetermethodiek
Het is belangrijk om daarbij gebruik te maken van een erkende verbetermethodiek. Het Kwaliteitsregister Paramedici stelt het gebruik van zo’n methodiek ook als voorwaarde voor het toekennen van punten voor intercollegiaal overleg. Een erkende verbetermethodiek geeft structuur en houvast om onderwerpen op een systematische wijze te bespreken en zo je beroepsmatige handelen te verbeteren. Via een methodiek kun je het rendement en het leereffect van een intercollegiaal overleg verhogen. De NVH heeft de volgende verbetermethodieken uitgewerkt in een stappenplan:

Verbetermethodiek invoeren recente inzichten met format notulen
Verbetermethodiek casuïstiek bespreking met format notulen
Verbetermethodiek richtlijn bespreken met format notulen
Verbetermethodiek intervisie met format notulen

Intercollegiaal overleg kan ook buiten je kwaliteitskring plaatsvinden, bijvoorbeeld met collega's of in een multidisciplinaire setting.

Journal Club
Naast intercollegiaal overleg is het ook mogelijk om binnen de kwaliteitskring een journal club te houden. Een journal club is een mono- of multidisciplinair overleg waar literatuur wordt besproken aan de hand van een vooraf vastgestelde methode. Insteek is dat je op een methodische wijze vakinhoudelijke en /of wetenschappelijke literatuur leest, analyseert en beoordeelt. De werkwijze is uitgewerkt in het format Journal Club van het KP.

Verslaglegging
Voor puntentoekenning door het KP is een systematische verslaglegging van de gebruikte methodiek van belang, waarin ook de eigen inbreng van de deelnemers wordt beschreven. Het format notulen is opgenomen in bovenstaande NVH-verbetermethodieken.

Accreditatie
Het is mogelijk om accreditatie aan te vragen voor je kwaliteitskringbijeenkomsten. Lees er hier meer over.

Meer informatie

Onze partners