Beleid NVH

Beleid
De bevolking in ons land is in snel tempo vergrijsd en naar verwachting zet deze trend zich de komende jaren voort. Als gevolg hiervan zal naar verwachting de zorgvraag en de complexiteit van de zorgvraag toenemen. Zorgsubstitutie en geïntegreerde zorg -ondersteund door technologie- worden steeds vaker gezien als de oplossing van dit probleem. Daarnaast wordt steeds vaker de nadruk op preventie gelegd. Tot slot wordt door onder andere de veranderende rol van de cliënt het steeds belangrijker om kwaliteit en doelmatigheid van zorg inzichtelijk te maken.


Strategische thema’s en doelstellingen 2021-2023
De periode 2021-2023 staat in het teken van positioneren, profileren, het versterken van de kwaliteit van zorg en samenwerken. Door het versterken van de positie van de huidtherapeut kunnen de kwaliteit, de toegankelijkheid en de doelmatigheid van de huidzorg worden verbeterd. De urgentie en potentie van huidtherapie in de keten van huidzorg is groot. Om een verschuiving mogelijk te maken zijn samenhangende acties nodig rondom een aantal urgente thema’s.

Voor een sterke positie in de basiszorg in 2026 zijn de strategische thema’s met doelstellingen voor 2021 – 2023:

 1. Positionering
  Een relevante en unieke positie van de beroepsgroep in de (basis)huidzorg, geborgd in het beroepscompetentieprofiel voor de huidtherapeut.

 2. Profilering
  Meer bekendheid en waardering voor de huidtherapeut, als individu en als beroepsgroep, in de huidzorgketens, vanuit zelfbewustheid.

 3. Kwaliteit
  Zichtbaar meer kwaliteit en doelmatigheid van het beroepsmatig handelen van de huidtherapeut door toetsing, dataverzameling en een sterk kwaliteitsbeleid.

 4. Verbinding
  Intensivering van de onderlinge samenwerking en van de regionale, landelijke en internationale samenwerking met aanpalende beroepsgroepen en stakeholders om de toekomstige zorgvraag op te vangen.


Beleidsdocumenten

Bestandsnaam Bestandsgrootte
Dit doen wij voor jou in 2023 2.8 MB
NVH Beleidsplan 2021-2023 462.5 kB
NVH Jaarplan 2022 690.6 kB
NVH Jaarplan 2023 449.5 kB
NVH Visie 2026 11.0 MB

Jaarverslagen


Beleidsperiode 2024-2026
Aansluitend op de al vormgegeven visie op de ‘huidtherapeut van de toekomst 2026’ gaan we ons beleid in 2023 evalueren en herijken aan actualiteiten zoals het IZA en Passende Zorg, en aanvullend daarop een visie vormen op de ‘Huidtherapiepraktijk van de toekomst’. Vragen als: ‘Welke invloed hebben actuele ontwikkelingen zoals regionale netwerken en de verschuiving van zorg naar de eerste lijn en het sociaal domein op de huidtherapiepraktijk?’ en ‘Hoe houden we alle huidtherapeuten, zowel werknemers als werkgevers maar ook docenten, onderzoekers en huidtherapeuten binnen beleidsfuncties en werkend bij leveranciers betrokken bij het vak en de vereniging?’ zullen daarbij beantwoord moeten worden. Het verbeteren van de kwaliteit van het huidtherapeutische werk en de werkomgeving heeft immers direct invloed op de patiëntenzorg. Een huidtherapeut die met een goed gevoel, plezier en in de juiste omstandigheden werkt, levert betere zorg.

Planning
- Visievorming praktijk van de toekomst> Q2 Q3 Q4
​​​​​​​- Voorbereiden en ontwikkelen meerjarenbeleid 2024-2026 > Q2 Q3 Q4