Kwaliteitskring

Kwaliteitskring
​Een kwaliteitskring is een organisatorische eenheid waar deskundigheids- en kwaliteitsbevordering georganiseerd en uitgevoerd wordt. Ieder NVH lid kan zich aansluiten bij een kwaliteitskring. De kwaliteitskring biedt de huidtherapeut de mogelijkheid om kritisch te reflecteren op het eigen handelen. In de kwaliteitskringen wordt gewerkt aan vermeerdering van kennis, ontwikkeling van vaardigheden, versterking van competities, en intervisie. De kring wordt geleid door een kringbegeleider.

Intercollegiaal overleg (io)
Door intercollegiaal overleg in te voeren bij de kwaliteitskringen kun je als huidtherapeut je beroepskwaliteiten verbeteren. Tijdens intercollegiaal overleg ga je reflecteren op je eigen handelen en leer je van de kennis en ervaring van collega’s. Met hen bespreek je hoe jij kennis in de praktijk toepast en hoe zij dat doen. Door het uitwisselen van die ervaringen én door het koppelen van die informatie aan (wetenschappelijke) bronnen kunnen nieuwe inzichten ontstaan.

Erkende verbetermethodiek
Voor de activiteiten binnen het intercollegiaal overleg is het van belang gebruik te maken van erkende verbetermethodieken. Het Kwaliteitsregister Paramedici stelt het gebruik van zo’n methodiek ook als voorwaarde voor het toekennen van punten voor intercollegiaal overleg. Een erkende verbetermethodiek geeft structuur en houvast om onderwerpen op een systematische wijze te bespreken en zo je beroepsmatige handelen te verbeteren. Via een methodiek kun je het rendement en het leereffect van een intercollegiaal overleg verhogen. De NVH heeft de volgende verbetermethodieken uitgewerkt in een stappenplan:

Verbetermethodiek invoeren recente inzichten met format notulen
Verbetermethodiek casuïstiek bespreking met format notulen
Verbetermethodiek richtlijn bespreken met format notulen
Verbetermethodiek intervisie met format notulen

Intercollegiaal overleg kan ook buiten je kwaliteitskring plaatsvinden, bijvoorbeeld met collega's of in een multidisciplinaire setting.

Journal Club
Naast intercollegiaal overleg is het ook mogelijk om binnen de kwaliteitskring een journal club te houden. Een journal club is een mono- of multidisciplinair overleg waar literatuur wordt besproken aan de hand van een vooraf vastgestelde methode. Insteek is dat je op een methodische wijze vakinhoudelijke en /of wetenschappelijke literatuur leest, analyseert en beoordeelt. 

De NVH heeft speciaal voor haar leden een “Handleiding voor het opzetten van een Journal Club binnen de NVH-kwaliteitskringen” geschreven.

Verslaglegging
Voor puntentoekenning door het KP is een systematische verslaglegging van de gebruikte methodiek van belang, waarin ook de eigen inbreng van de deelnemers wordt beschreven. Het format notulen is te vinden in onderstaande bijlagen.

ADAP accreditatie voor intercollegiaal overleg of journal club
Het is mogelijk om voor het onderdeel intercollegiaal overleg of journal club accreditatie aan te vragen. Het voordeel hiervan is dat deelname geaccrediteerde punten oplevert, punten direct in de PE-online dossiers landen en eenmaal per jaar een tussentijdse beoordeling mogelijk is. Lees hier waar je op moet letten bij accreditatie van intercollegiaal overleg en deelname hieraan. Aanvragen lopen per kalenderjaar en dienen voor 1 april van het betreffende jaar ingediend te zijn. Verdere informatie en het aanmaken van een account bij ADAP vind je hier.

De kosten voor deze aanvraag kun je als kring declareren met dit formulier bij de NVH. Graag ontvangen wij de ingevulde en getekende formulieren per e-mail (administratie@huidtherapie.nl).
​​​​​​​
Aanmelden kwaliteitskring
Wil je graag aansluiten bij een kwaliteitskring of overstappen naar een andere kwaliteitskring  Zoek dan via deze kaart naar een kring die het dichtst bij jouw woon- en/of werkplaats is. Stuur dan een e-mail (met kringnummer/naam) naar het secretariaat (kringen@huidtherapie.nl) en jouw aanmelding wordt verwerkt. 

Meer informatie