Abstract indienen

Abstract indienen

Ben jij een huidtherapeut die betrokken is bij een project, wetenschappelijk onderzoek of een andere interessante ontwikkeling op huidtherapeutisch vakgebied? Dan nodigt de NVH Academie jou van harte uit een abstract in te sturen voor een bijdrage tijdens het NVH-congres, Dag van de Huidtherapeut, op 30 september 2023.  

Je hebt t/m vrijdag 31 maart aanstaande om jouw abstract in te dienen via academie@huidtherapie.nl.


Een inzending wil zeggen dat:  

 • Je instemt met publicatie van het abstract op de website van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH).
 • Je jezelf beschikbaar houdt voor het geven van een presentatie tijdens de Dag van de Huidtherapeut op 30 september 2023.
 • Je bij acceptatie akkoord bent met een onkostenvergoeding van het inschrijfgeld voor het congres.  

Belangrijke deadlines  

 • T/m vrijdag 31 maart a.s. inleveren van het abstract via academie@huidtherapie.nl 
 • Medio april 2023 ontvangen alle inzendingen een bericht van de beoordelingscommissie of zijn of haar abstract is gekozen om geplaatst te worden op het NVH-Congres.  
 • Mei – September: Inzender heeft de gelegenheid om de inzending te optimaliseren voordat deze wordt gepresenteerd aan de deelnemers.  

Zo maak je een abstract 

Een abstract is een samenvatting van een project binnen jouw praktijk, een wetenschappelijk onderzoek of een ander interessante ontwikkeling binnen de huidtherapie waarbij jij betrokken bent (geweest).  

Algemeen 

 • Beschrijf naam en voorletters, titel, correspondentieadres en functie/kwalificatie van de spreker(s).  
 • De titel is beknopt en geeft goed weer waarover het abstract gaat.  
 • Het abstract is in de Nederlandse taal geschreven.  

Een abstract is volgens een vaste structuur opgebouwd en heeft maximaal 500 woorden. 

 1. Onderwerp/aanleiding 
  Waar gaat het onderwerp over? Waarom is dit onderwerp onderzocht of opgepakt? 
 2. Probleem-/vraagstelling 
  Wat is de probleem- of vraagstelling? 
 3. Methode 
  Wat is het plan van aanpak? Welke hulpmiddelen/bronnen zijn er gebruikt? Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan literatuuronderzoek, enquête, patiëntinterview, etc.
 4. Resultaten 
  Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van het project, onderzoek of ontwikkeling? De resultaten beschrijf je aan de hand van objectieve bevindingen. 
 5. Discussie/conclusie 
  Waarom zijn de bevindingen van het project, onderzoek of ontwikkeling belangrijk? Wat zijn de mogelijke implicaties? De conclusies worden ondersteund door de hiervoor beschreven resultaten 
 6. Literatuur 
  Geef aan op basis van welke literatuur het onderzoek tot stand is gekomen. 
 7. Aanbeveling (optioneel) 
  Welke duidelijke aanbeveling komt er naar voren uit het project, onderzoek of ontwikkeling? 

De presentatie

Als je je abstract hebt geschreven, kun je deze op verschillende manieren presenteren:  

 • Als presentatie: waarbij je een presentatie (60 minuten, waarvan 50 minuten spreektijd) geeft binnen het (congres) programma.  
 • Casus bespreken met expert: bespreek jouw casus samen met een expert op dat gebied tijdens het congres.  

Je bepaalt zelf naar welke presentatievorm je voorkeur uitgaat. Dat kun je aangeven bij het indienen van het abstract. Bij beoordeling proberen we rekening te houden met je voorkeur.  


Beoordelingscriteria  

Alle ingezonden abstracts worden beoordeeld aan de hand van vaststaande criteria:  

1. Kwaliteit abstract  

 • Bevat het abstract de essentiële onderdelen en zijn deze voldoende helder beschreven?  
 • Achtergrond van het probleem/aanleiding van het onderzoek 
 • Doel van het onderzoek/verbeterplan 
 • Methoden/interventies/plan van aanpak  
 • Beschrijving onderzoekspopulatie  
 • Resultaten  
 • Aanbevelingen voor de praktijk  

2. Is het onderwerp klinisch relevent voor de huidtherapeut  

 • Richt het abstract zich op een probleem van de beroepspraktijk van de huidtherapeut?  

3. Innovatief/originaliteit  

 • Geeft het abstract een innovatieve benadering van het probleem?   

4. Resultaten toepasbaar (maatschappelijke relevantie)  

 • Zijn de resultaten toepasbaar in de dagelijkse uitvoering van de zorg? 

5. Actualiteit  

 • Speelt het onderwerp in op huidige/recente ontwikkelingen binnen de zorg?