Veelgestelde vragen omtrent het coronavirus

Er zijn, en worden nog steeds, veel vragen gesteld via het meldpunt Coronavirus over uiteenlopende onderwerpen omtrent de coronacrisis. We zullen deze hieronder zover als mogelijk beantwoorden, of laten weten of de vraag uitstaat bij de betreffende instantie. In onderstaande uitwerking vind je veel verwijzingen naar websites. Deze hebben wij opgenomen om je continu te voorzien van de meest actuele informatie.

Disclaimer 
De NVH is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie op deze pagina. Zij kan, gezien de snelheid waarmee ontwikkelingen zich opvolgen, echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze pagina alsmede eventueel advies - per e-mail, telefoon, via het meldpunt of op andere pagina's op deze website - geen rechten worden ontleend.  


Continuïteitsbijdrage (CB) 

De veelbesproken continuïteitsbijdrage is een gecompliceerde steunmaatregel die veel vragen opwerpt. Een groot aantal van deze vragen, zoals over de termijn, het aanvraagproces, de doelgroep en de samenhang met Rijksregelingen staan gebundeld op de website van Zorgverzekeraars Nederland. Daar de inhoud kan wijzigen gedurende de aankomende periode blijven wij verwijzen naar deze pagina. Het antwoord op specifieke vragen die niet kunnen worden beantwoord via de Q&A op zn.nl, of die vaker via het meldpunt worden gesteld, vind je, voor zover bekend, hieronder.  

Op basis van welke omzet(periode) wordt de CB bepaald?
ZN schrijft hierover op 29 mei 2020: De definitieve bijdrage wordt gebaseerd op de omzet over 2019 met een indexatie voor 2020.

Bron: https://zn.nl/corona/q-en-a-regeling-continuiteitsbijdrage 

De continuïteitsbijdrage wordt bepaald op basis van de praktijkomzet 2019. Maar in 2020 verwacht ik met dezelfde praktijk een omzetstijging. Kunnen jullie hier rekening mee houden bij het bepalen van de continuïteitsbijdrage 2020?  
ZN schrijft hierover op 29 mei 2020: Het is niet mogelijk om de continuïteitsbijdrage 2020 te baseren op de verwachte praktijkomzet 2020. Alleen in geval van een fusie/praktijkovername of een wijziging in de AGB kan er maatwerk worden aangevraagd, zie volgende vraag.  

Bron: https://zn.nl/corona/q-en-a-regeling-continuiteitsbijdrage 

Hoe wordt omgegaan met afwijkingen ten gevolge van andere omstandigheden (bijvoorbeeld overname of fusie)?  
ZN schrijft hierover op 29 mei 2020: Voor wijzigingen in de AGB ten opzichte van vorig jaar vanwege fusie, rechtsvormverandering/nieuwe AGB of een in 2020 nieuw gestarte praktijk is maatwerk nodig. U kunt bij de aanvraag aangeven welke van deze wijzigingen op u van toepassing zijn. 

Bron: https://zn.nl/corona/q-en-a-regeling-continuiteitsbijdrage 

Ik ben het niet eens met de hoogte van de continuïteitsbijdrage die door de zorgverzekeraar is toegekend. Wat kan ik doen?
ZN schrijft hierover op 29 mei 2020: Als u het niet eens bent met de uitkomst in de bevestigingsbrief kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de desbetreffende zorgverzekeraar. Dit dient u te doen binnen 4 weken na dagtekening van de brief. De zorgverzekeraar zal in principe binnen 4 weken inhoudelijk op uw klacht reageren. Meer informatie over de geschillenregeling vindt u vanaf 15 mei hier. Tegen de regeling continuïteitsbijdrage-regeling zelf kunt u geen klacht indienen. 

Bron: https://zn.nl/corona/q-en-a-regeling-continuiteitsbijdrage 

Moet de CB worden terugbetaald? 
ZN schrijft hierover op 29 mei 2020: De continuïteitsbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald, maar bij vaststelling van de voorlopige continuïteitsbijdrage wordt wel rekening gehouden met de reguliere productie gedurende de maanden dat deze van toepassing is. Ook de eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna wordt later verrekend. Hiermee zorgen we ervoor dat de zorgkosten en de inkomsten van de zorgaanbieders niet hoger zijn dan in de situatie zonder vraaguitval ten gevolge van de coronacrisis.

Bron: https://zn.nl/corona/q-en-a-regeling-continuiteitsbijdrage

Ik ben ZZP’er en werk in meerdere praktijken, kan ik aanspraak maken op de CB? 
ZN schrijft hierover op 29 mei 2020: ZZP'ers zullen bij iedere praktijk waarvoor ze werken hun deel van de continuïteitsbijdrage moeten regelen.

Bron: https://zn.nl/corona/q-en-a-regeling-continuiteitsbijdrage

Wordt verzekerde zorg uit het aanvullend pakket ook meegenomen in de CB, en hoe zit dit wanneer ik niet digitaal declareer?  
Ja, verzekerde zorg die is ingediend met je AGB code is geregistreerd en wordt meegenomen in de berekening voor de CB, ook wanneer de patiënten de factuur zelf hebben ingediend bij de zorgverzekeraar.  

Moet ik bij een aanvraag voor de continuïteitsbijdrage ook digitaal bij de zorgverzekeraar gaan declareren?  
ZN schrijft hierover op 29 mei 2020: Ja. Om te zorgen dat declaraties tijdig binnen zijn bij de zorgverzekeraar en om verrekenen mogelijk te maken is het nodig dat de zorgaanbieder vanaf het moment dat hij de bevestiging van de continuïteitsbijdrage heeft ontvangen, de declaraties rechtstreeks indient bij de zorgverzekeraar. Dit geldt voor alle declaraties over de periode vanaf het moment dat de bevestiging van de continuïteitsbijdrage-aanvraag is verzonden. 

Bron: https://zn.nl/corona/q-en-a-regeling-continuiteitsbijdrage

Moet ik verzekerde zorg uit het aanvullend pakket digitaal declareren wanneer ik gebruik maak van de CB? En niet-verzekerde zorg
Alle zorg die op basis van de polisvoorwaarden vergoed wordt moet u rechtstreeks digitaal declareren bij de zorgverzekeraar (zelf of eventueel via een servicebureau). 

Bron: https://zn.nl/corona/q-en-a-regeling-continuiteitsbijdrage

Bij sommige zorgverzekeraars is het digitaal declareren van verzekerde zorg uit het aanvullend pakket niet mogelijk. Wat te doen? En wat als er bijv. camouflagemiddelen die vallen onder de verzekerde zorg gedeclareerd moeten worden?
ZN: Zorgverzekeraars zorgen er of voor dat er wel digitaal gedeclareerd kan worden, of geven aan hoe zij de declaraties anders rechtstreeks willen ontvangen. De zorgverzekeraars zullen daar zelf duidelijkheid in geven. Voor de specifieke kaders voor het rechtstreeks declareren wijzen we naar de declaratieparagrafen.

Geldt de drempelomzet van €50 per verzekeringslabel of op concernniveau? 
De drempel wordt toegepast op concernniveau voor de zorgverzekeraars. 

Bron: Regeling continuiteitsbijdrage, pagina 3, alinea 7. 

Hoe werkt de CB wanneer een huidtherapeut werkt (of personeel heeft wat werkt) via een verlengde arm constructie met bijvoorbeeld een medisch specialist? 
Wanneer er contractuele afspraken zijn gemaakt is er sprake van zogenaamd hoofd/onderaannemerschap. ZN schrijft hierover op 29 mei het volgende: Als u structureel gebruik maakt van onderaannemers voor de verlening van zorg dient u deze onderaannemers te betalen met de ontvangen continuïteitsbijdrage. Een uitzondering wordt gemaakt wanneer u kunt aantonen dat dit niet van u gevergd kan worden omdat daardoor de continuïteit van uw eigen bedrijf in gevaar komt. Door de voorwaarden voor de continuïteitsbijdrage te accepteren gaat u ook met deze voorwaarde akkoord en kan de zorgverzekeraar (met terugwerkende kracht tot 1 maart) nakoming ervan afdwingen. Zie voor meer informatie de volgende vraag.

Bron: https://zn.nl/corona/q-en-a-regeling-continuiteitsbijdrage 

Het is verplicht om onderaannemers te blijven doorbetalen. Hoe moet ik deze verplichting zien 
ZN schrijft hierover op 29 mei 2020: De verplichting om onderaannemers te betalen tijdens de coronacrisis zorgt ervoor dat de zorg in stand gehouden kan worden. Bovendien kunnen onderaannemers zelf geen aanspraak maken op de continuïteitsbijdrage-regeling. Structureel ingeschakelde onderaannemers spelen ook een belangrijke rol. Verder zijn de mensuren die worden ingezet voor het leveren van de zorg meegenomen in de bepaling van het CB-percentage en dus verwerkt in de ontvangen continuïteitsbijdrage van de hoofdaannemer. 

Hoe deze verplichting wordt ingevuld, moet passen binnen de (contractuele) afspraken die al zijn gemaakt tussen de hoofdaannemer en de onderaannemer en daar moet onderling afstemming over komen. Vanzelfsprekend zijn hier de principes van redelijkheid en billijkheid van toepassing. Zorgaanbieders die een percentage van de omzet als continuïteitsbijdrage vergoed krijgen, zijn niet verplicht hun onderaannemers voor 100% door te betalen. De afspraken, die de hoofd- en onderaannemer met elkaar maken, moeten ervoor zorgen dat de zorg door kan gaan. Verder moeten de afspraken passen binnen de financiële ruimte die de continuïteitsbijdrage hiervoor biedt en voor dat deel van de continuïteitsbijdrage waar de onderaannemer toe heeft bijgedragen. 

Ook kan de verplichting om onderaannemers te betalen niet verlangd worden van de hoofdaannemer als blijkt dat dit de continuïteit van de hoofdaannemer in gevaar brengt. 

Keuzes en afspraken hierover moeten duidelijk schriftelijk vastgelegd worden en ondertekend door partijen, zodat deze bij latere toetsing of bezwaren inzichtelijk zijn en beoordeeld kunnen worden. 
 
Bron: https://zn.nl/corona/q-en-a-regeling-continuiteitsbijdrage|

Vektis stuurt alleen een bericht naar praktijken wanneer de UBO niet bekend is. Wanneer een zorgverlener niets heeft ontvangen is er geen actie nodig volgens de informatie op Vektis.nl. Veel praktijken hebben 'Nee' ingevuld omdat  UBO register onbekende informatie was. Wat als het verkeerd is ingevuld, hoe dit te corrigeren?
ZN: Als op deze vraag “nee” is geantwoord dan zal de zorgverzekeraar daar zelf nader onderzoek naar doen. Dit hoeft niet direct tot afwijzing te leiden. Mocht de zorgverzekeraar uiteindelijk afwijzen vanwege het ontbreken van een UBO dan is het mogelijk om dat alsnog te corrigeren. Als de zorgaanbieder nog geen gehoor heeft gegeven aan de brief van Vektis dan is het zaak om daar wel snel de UBO te registreren.


Samenhang met Rijksregelingen

Heeft een zorgaanbieder de keuze tussen de CB en de overheidsmaatregelen? 
ZN schrijft hierover op 29 mei 2020: De overheid verwacht dat zorgaanbieders zich voor de financiële ondersteuning eerst richten tot de continuïteitsbijdrage-regeling van de zorgverzekeraars. Het gaat hier nadrukkelijk om een voorkeursroute die niet wettelijk is verankerd. Zorgaanbieders die afzien van de continuïteitsbijdrage-regeling kunnen in de Rijksregelingen een alternatief vinden.  
 
Bron: https://zn.nl/corona/q-en-a-regeling-continuiteitsbijdrage 
 

Hoe verhoudt de CB zich tot de Rijksregelingen? 
Voor vragen als: ‘Kan ik de CB aanvragen in combinatie met Rijksregelingen’, ‘Moeten/mogen zorgaanbieders de ‘niet-verzekerde zorg’ indienen onder de NOW-regeling van de overheid?’,  ‘Als er veel inkomsten zijn uit eigen betalingen van patiënten. Kunnen we voor dat deel dan terecht bij de overheid?’ en andere vragen over de samenhang met de Rijksregelingen kijk je op https://zn.nl/corona/q-en-a-regeling-continuiteitsbijdrage bij de vragen in de categorie: ‘Samenhang met Rijksregelingen’. 


CB en hulpmiddelen

Ik verstrek hulpmiddelen in mijn praktijk en ben als praktijk gecontracteerd met de zorgverzekeraars, kan ik hiervoor CB aanvragen? 
Wanneer je als zorgaanbieder bent gecontracteerd met zorgverzekeraars voor het verstrekken van hulpmiddelen zoals therapeutisch elastische kousen kun je voor dat deel van de omzetderving CB aanvragen onder de AGB-code waarmee je gecontracteerd bent voor hulpmiddelen.

Ik verstrek hulpmiddelen via een servicebureau zoals FysioTek of HHC, kan ik CB aanvragen voor dat deel van de omzetderving?
ZN schrijft hierover op 29 mei 2020: De continuïteitsbijdrage wordt gestort op de rekening van het servicebureau. Zij moeten het bedrag vervolgens zo snel mogelijk aan u overmaken. Let op: zorgaanbieders die via een servicebureau declareren, blijven zélf aansprakelijk voor het juist naleven van de voorwaarden die door hen gesloten zijn in het kader van de regeling en ook voor eventuele vorderingen van de zorgverzekeraar mocht achteraf blijken dat u teveel ontvangen heeft.

Bron: https://zn.nl/corona/q-en-a-regeling-continuiteitsbijdrage

Ik verstrek hulpmiddelen in mijn praktijk en ben als praktijk gecontracteerd, kan ik hiervoor CB aanvragen? Hoe wordt de CB voor de TEK hulpmiddelen uitgerekend, de wegingsfactoren voor het gewogen gemiddelde is onduidelijk. Hierdoor geen schatting voor NOW te maken en deze moet 5 juni ingeleverd zijn.
ZN: Er kan voor hulpmiddelen worden aangevraagd. Het gewogen gemiddelde geldt alleen voor de voorlopige CB. Voor de uiteindelijke CB worden de percentages voor uitleen/gebruik/verbruik gebruikt in de definitieve afrekening.


Overige vragen

Waar vind ik informatie over de te nemen maatregelen in de praktijk nu de zorg weer opgeschaald wordt?  
Naast de leidraad verantwoord opschalen is de Leidraad tot hygiëneprotocol infectiepreventie eerstelijns paramedische zorg van toepassing. Ter aanvulling hierop is een praktische handreiking voor Organisatie praktijk en een NVH COVID-19 Hygiëneposter voor in de praktijk ontwikkeld. Houd tevens de updates van de NVH in de gaten, die via mail en de NVH ledensite verspreid worden. 

Wat is het gevolg van ventilatiesystemen op de verspreiding van aerosolen en moet ik in de praktijk hier rekening mee houden 
Het RIVM heeft informatie gepubliceerd over ventilatiesystemen in de richtlijn COVID 19 welke hier te vinden is. In het onderdeel ‘Besmettingweg’ is een alinea hierover opgenomen, evenals een link naar achtergrondinformatie over dit onderwerp.

Het aantal besmettingen in de regio van mijn praktijk neemt toe en ik maak me zorgen. Wat te doen?
Als jouw praktijk binnen een risicogebied valt of het coronavirus in jouw praktijk is vastgesteld, dan treedt er een GGD-protocol in werking. De GGD bepaalt in dat geval welke maatregelen er moeten worden getroffen. Het sluiten van de praktijk kan dan een mogelijke maatregel zijn. Neem bij vragen over bovenstaande contact op met de GGD.


Wat zijn de algemene te volgen richtlijnen?

Op de website van het RIVM is naast algemene informatie ook een overzicht te vinden met alle actuele informatie van het RIVM over het coronavirus. Bij veel gestelde vragen staan onder meer adviezen voor mensen met symptomen, mensen die de afgelopen twee weken in een risicogebied zijn geweest en voor mensen die de afgelopen twee weken contact hebben gehad met een cliënt met het coronavirus. Daarnaast geven ze informatie voor professionals in de zorg en specifiek voor GGD en ziekenhuizen waarin staat hoe te handelen bij een patiënt met verdenking op het virus.

Informatie voor de patiënt
De patiënt kan voor algemene informatie over het coronavirus kun je de patiënt verwijzen naar de informatie op de website van het RIVM. Ook kan men contact opnemen met het RIVM via 0800-1351.


Ik heb last van verkoudheids- en/of griepverschijnselen, wat nu?
Volg de RIVM richtlijn voor professionals.


Financiele gevolgen

NVH heeft samen met andere koepels overleg met VWS, ZN, Zorgverzekeraars en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de gevolgschade van het coronavirus en de mogelijkheden van financiële steun door diverse overheden en zorgverzekeraars. Het probleem van dreigende liquiditeit is aangekaart. De NVH beseft zich dat de situatie omtrent het coronavirus nu al vergaande financiële gevolgen kan hebben voor de leden. Er zijn door de overheid al een aantal maatregelen getroffen om ondernemers tegemoet te komen. Wat de juiste route is voor het aanwenden van deze maatregelen is op dit moment nog niet duidelijk.

Continuiteitsbijdrage (CB)
De CB is de steunmaatregel wanneer er omzetderving van verzekerde zorg is. Zie voor meer informatie hiernboven, de  eerder verstuurde corona-updates en zn.nl.

Werktijdverkorting vervangen door tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
De regeling werktijdverkorting is vervallen en wordt vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen om werkloosheid te voorkomen en dit bovendien sneller te doen. De aanvraagprocedure wordt sterk vereenvoudigd en de regeling gaat niet ten koste van de WW-rechten van werknemers. Op grond van de NOW kunnen werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten tegemoet zien van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Deze periode kan één keer met 3 maanden worden verlengd. Deze nieuwe regeling zal op korte termijn in werking treden en ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. De regeling wordt uitgevoerd door UWV. Meer informatie over de tijdelijke NOW.

Uitstel van betaling en wijzigen voorlopige aanslag bij de Belastingdienst (incl. ZZP'ers) 
Wanneer er betalingsproblemen ontstaan ten gevolge van het coronavirus dan kun je de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling, daarnaast kun je je voorlopige aanslag aanpassen zodat je minder belasting betaalt wanneer je een lagere winst verwacht. Voor de inkomstenbelasting wijzig je de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst. Voor de vennootschapsbelasting doe je dat via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Bijstand voor zelfstandigen 
Ben je zzp-er en zit je in (tijdelijke) financiële problemen die het voortbestaan van je onderneming bedreigen? Dan kun je in bepaalde gevallen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Deze bijstandsregeling is onlangs uitgebreid en wordt uitgevoerd door gemeenten. Je vraagt dit dus aan bij je eigen gemeente.

Garantstelling voor leningen 
De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft besloten om versneld (per 16 maart 2020) de BMKB tijdelijk te verruimen, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Je leest wat dit betekent in het bericht 'Coronavirus: verruimde BMKB-regeling voor ondernemers versneld open'. Lees de achtergrond in de Kamerbrief over economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Je vraagt de BMKB niet zelf aan, dit gebeurt via jouw financier. Lees meer over het aanvraagproces BMKB.

Uitstel van betaling aanvragen  
Wanneer je een forse terugloop in je omzet ziet als gevolg van het coronavirus kan het zijn dat je niet aan bepaalde betalingsverplichtingen kunt voldoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de huur van je praktijkruimte of een recente aanschaf van apparatuur. Wanneer je betalingsproblemen voorziet is het verstandig om in ieder geval contact op te nemen met je leveranciers. 

Compensatieregeling getroffen sectoren
Het coronavirus en de maatregelen die het kabinet heeft genomen hebben enorme consequenties voor een aantal sectoren in het bijzonder. Als gevolg hiervan lopen bedrijven in deze sectoren gedurende deze periode veel inkomsten mis. Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood bij ondernemers die zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. Er komt een overzicht van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen. Hier vind je meer informatie over deze compensatieregeling.


Staat je vraag er niet tussen? Stel deze dan via het meldpunt.