Archief: Corona updates tot en met 31 maart 2020

----------------------------------------------------------------------------------

31 maart 2020 - 22.30

De nood is hoog! Vanavond hebben we te horen gekregen dat de landelijke maatregelen tot en met 28 april a.s. verlengd worden. Dit heeft een enorme impact op de huidtherapiepraktijken.

Vanuit de overheid zijn de steunmaatregelen voor de zorg zo ingericht dat dit in eerste instantie via steun vanuit de zorgverzekeraars vorm gegeven moet worden. Daardoor zijn de landelijke maatregelen zoals de TOGS, de NOW en MKB kredietverruiming nog niet ingeregeld voor zorgverlener (paramedisch breed nu niet aan te vragen). Dit is voor de huidtherapie een zorgelijke zaak, aangezien er heel divers gewerkt wordt; gecontracteerd, niet-gecontracteerd en ook zorg die geheel buiten de vergoeding valt. Het is dus van groot belang dat er zo spoedig mogelijk antwoord op deze vraagstukken komt, zodat het voor de huidtherapeuten duidelijk is van welke maatregelen zij gebruik kunnen maken en via welke route zij hier aanspraak op kunnen maken. Al deze onderdelen hebben wij reeds aangekaart en worden nu door de overheid en zorgverzekeraars onderzocht. Wat betekent dit voor nu:

  • Voor het eind van deze week uitsluitsel over het kunnen declareren van zorg op afstand.
  • Uiterlijk dinsdag 7 april duidelijkheid over de route voor de huidtherapiepraktijken: bij welk loket zij de benodigde financiële ondersteuning (zoals TOGS en NOW) kunnen aanvragen.

Er wordt dagelijks overlegd met de verschillende instanties, de situatie en noodzaak is duidelijk, echter kost het de overheid tijd om alles goed ingeregeld te krijgen. Weet dat wij er bovenop zitten en er alles aan doen. Heb je een vraag of ervaar je een knelpunt zorg dat deze via ons meldpunt wordt ingestuurd. Al jullie casussen en meldingen worden meegenomen in de overleggen.

----------------------------------------------------------------------------------

30 maart 2020 - 21.25

Vandaag een korte update gezien er deze week verschillende momenten zullen zijn waarop wij antwoorden verwachten op onderdelen waar we voor de huidtherapie mee bezig zijn. 

Vorige week vrijdag is de aanvraag voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Daarin was de zorgsector niet opgenomen omdat deze in eerste instantie onder de hulpmaatregelen vanuit de zorgverzekeraars moeten vallen. NVH heeft eerder al bij de overheid aangegeven dat dit voor de huidtherapie niet correct is, daar er veel zorg wordt geleverd die niet onder gecontracteerde of vergoede zorg valt. Ook is het nog wachten op een uitwerking van de zorgverzekeraars over de video- en telefonische consulten voor de huidtherapie. Over beide onderdelen is dagelijks contact met ZN en de overheid, er zal naar verwachting eind deze week uitsluitsel volgen. 

Morgenavond volgt de persconferentie waarin we horen hoe vanaf 6 april a.s. de landelijke maatregelen zullen worden ingevuld. Er wordt veel van jullie en ons geduld gevraagd, blijf onze berichtgeving volgen. Uiteraard informeren wij jullie zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn! 

----------------------------------------------------------------------------------
27 maart 2020 - 20.00

Vanmiddag is de aanvraag voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend en is er een eerste lijst gepubliceerd waaruit blijkt dat huidtherapiepraktijken nu geen aanvraag kunnen doen.

Het noodloket valt onder de landelijke maatregelen waar wij jullie al eerder over informeerde en volop mee bezig zijn. Huidtherapie is een paramedisch beroep en heeft daarmee een andere positie dan de kappers- en schoonheidsbranche. De regeling is helaas voor de gehele paramedische sector nog niet aan te vragen. Het lastige daarin is de tweedeling in vergoede en niet vergoede zorg, waarbij hulp vanuit de overheid én zorgverzekeraars georganiseerd zal moeten worden en dit nu nog onvoldoende op elkaar is afgestemd.

Op social media zien wij begrijpelijk teleurgestelde berichten. Echter weet dat wij, voor zowel cosmetisch als niet-cosmetische zorg, hiermee bezig zijn en niet stoppen voordat dit voor onze leden goed geregeld is.

----------------------------------------------------------------------------------

26 maart 2020 - 20.25

Zoals beloofd vandaag weer een update naar aanleiding van de gesprekken die tot nu toe zijn gevoerd. Een van de belangrijke onderdelen van deze update is dat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) eerder een bericht heeft verspreid dat zij namens de zorgverzekeraars aan onder meer ziekenhuizen en huisartsen hebben laten weten hoe zij hen willen helpen. Inmiddels is er vanuit ZN de toezegging, en per brief bekrachtigd, dat er ook hulp komt voor alle andere zorgaanbieders die met een zorgverzekeraar een contractuele overeenkomst hebben afgesloten. Het is immers van groot belang dat de beschikbaarheid en continuïteit van de zorg op korte en langere termijn zo goed mogelijk geborgd worden.

Voor in ieder geval de periode 1 maart tot 1 juni gaan zorgverzekeraars gecontracteerde zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen. Die ondersteuning van zorgverzekeraars zal, waar nodig, de vorm krijgen van een liquiditeitsbijdrage of een continuïteitsbijdrage. Hierover volgt op korte termijn uitsluitsel. Verder zullen alle zorgverzekeraars ten aanzien van alle zorgaanbieders ervoor zorgen dat:
•    declaraties voor verleende zorg zo snel mogelijk worden betaald;
•    het aanvraagproces voor machtigingen waar mogelijk nog verder wordt versneld;
•    controles gepast worden ingezet, rekening houdend met de genomen crisismaatregelen zodat zorgtaken nu niet onnodig worden belemmerd.
Daarbij zijn wij nog in afwachting hoe de huidtherapeuten de geboden ‘zorg op afstand’ kunnen gaan declareren. Zodra wij hier codering en instructie over ontvangen zullen wij daar direct over berichten.

Voor de zorgaanbieders die niet-vergoede en niet-gecontracteerde zorg leveren is het van belang de landelijke maatregelen te volgen en zodra deze beschikbaar komen ook direct aan te vragen. De verwachting is dat deze op zeer korte termijn beschikbaar komen.

Vandaag hebben de beide Hogescholen het besluit genomen om, in lijn met de landelijke maatregelen, de stages in de praktijk tijdelijk (in ieder geval tot 6 april) stop te zetten. Stage kan eventueel doorgang vinden, als het verlenen van zorg op afstand mogelijk is of als ondersteuning of verlichting van beleidsmatige taken verricht kunnen worden. Dit gaat in overleg met de stagepraktijk en stagedocent. Meer informatie en mogelijke oplossingen omtrent de invulling van de stage-uren die gemist worden zullen beide Hogescholen spoedig met de stageadressen en studenten delen.

Wij waren bijzonder verrast door de enorme lijst van activiteiten die huidtherapeuten aan het ontplooien zijn doordat behandelen nu niet mogelijk is. Mooi en inspirerend te zien hoe ondernemend en veelzijdig onze beroepsgroep is!

Tot zover de update, hopelijk kunnen we jullie spoedig van meer informatie voorzien.

----------------------------------------------------------------------------------

24 maart 2020 - 21.00 uur

Vooruitlopend op de update van aankomende donderdag, vandaag nog een kleine tussenupdate.

Uit de vragen die wij van leden via het meldpunt hebben ontvangen blijkt er toch nog wat verwarring te zijn omtrent een aantal zaken:

Voor wat betreft de aangescherpte landelijke maatregelen geldt tot 6 april a.s.:

  1. Alle behandelingen van cosmetische aard dienen gestaakt te worden. Vanuit de overheid is deze restrictie opgelegd.
  2. Voor de overige paramedische zorg die de huidtherapeut levert geldt dat deze enkel bij strikt noodzakelijke gevallen nog face-to-face uitgevoerd kan worden en stem hierover af met de huisarts of medisch specialist. Stel alle zorg uit die uitgesteld kan worden en ondersteun indien mogelijk met zorg op afstand (telefonisch of via videoverbinding).
  3. Blijf in alle gevallen telefonisch bereikbaar voor patiënten en cliënten.

Daarnaast is er door de NVH:

  • afstemming met VWS over de landelijke maatregelen en hoe deze van toepassing zijn op de paramedische zorg, en in het bijzonder de huidtherapie. Ook het beschikbaar houden van hulpmiddelen en het kunnen uitvoeren van noodzakelijke zorg is een belangrijk aandachtspunt.
  • afstemming met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over hoe huidtherapeuten de ‘zorg op afstand’ kunnen declareren. Daarnaast is er overleg of er vanuit de zorgverzekeraars nog andere ondersteunende financiële maatregelen voor praktijken mogelijk gemaakt kunnen worden.
  • afstemming met de overheid over de financiële landelijke maatregelen die nu getroffen worden door de overheid. Met name over de verwarring of deze ook van toepassing zijn op de paramedische zorg, in het bijzonder de huidtherapeuten en diegenen die besloten hebben de praktijken al eerder te sluiten.

Het bestuur NVH kiest ervoor met alle partijen op structurele en constructieve basis overleg te voeren en nu niet over te gaan op brandbrieven en andere acties gericht op de media. Alle energie en tijd is erop gericht om de zaken en belangen voor de huidtherapeuten op alle agenda’s te krijgen, te houden en te komen tot oplossingen. Daar kunnen jullie op rekenen!

----------------------------------------------------------------------------------

23 maart 2020 - 21.00 uur

Vandaag hebben we met VWS alle voor ons en de overige paramedische beroepen belangrijke aandachtspunten besproken. Nog niet op alles is een duidelijk antwoord maar de punten die van belang zijn staan op de agenda. Zo ook met ZN die namens de zorgverzekeraars met ons in gesprek is over de mogelijkheden die de zorgverzekeraars kunnen bieden.
Op de agenda staat onder andere de vraag of alle financiële maatregelen die nu getroffen worden door de overheid ook van toepassing zijn op de paramedische zorg, en in het bijzonder de huidtherapeuten en diegene die besloten hebben de praktijken al hebben gesloten. Ook het beschikbaar houden van hulpmiddelen voor het kunnen uitvoeren van noodzakelijke zorg is een belangrijk aandachtspunt. Aan VWS is nogmaals de vraag gesteld of er richtlijnen ontwikkeld kunnen worden voor de paramedisch zorgverleners. Met ZN wordt momenteel onderzocht hoe de huidtherapeuten ‘zorg op afstand’ kunnen declareren en of er vanuit de zorgverzekeraars nog andere ondersteunende financiële maatregelen voor praktijken mogelijk gemaakt kunnen worden. Want de liquiditeitsproblemen groeien met de dag.

Verder hebben wij met IGJ en de GGD afstemming gehad. Dit met name over de vele verontrustende meldingen van huidtherapeuten die aangeven dat ze tegen problemen aan lopen op hun werk: er met onvoldoende en/of niet correct gebruik van beschermingsmiddelen gewerkt wordt en daarmee richtlijnen niet gevolgd worden, waarbij de cliënt en medewerker onnodig risico lopen. Het RIVM heeft richtlijnen opgesteld voor het gebruik van beschermende maatregelen. Het advies is, indien er zich problemen voordoen ten aanzien van deze veiligheid, om eerst in gesprek te gaan met de werkgever en hierbij ook te verwijzen naar de richtlijnen van het RIVM. Mocht uit het gesprek komen dat de werkgever niet de juiste beschermingsmiddelen kan geven doordat er sprake is van tekorten, kan met de werkgever worden gekeken welke second best maatregelen genomen kunnen worden (indien mogelijk met een deskundige infectiepreventie). Indien de werkgever om bv. financiële overwegingen weigert om maatregelen te treffen (terwijl deze wel beschikbaar zijn), dan kan de medewerker contact opnemen met de Inspectie SZW.

Zojuist zijn in de persconferentie de door het kabinet aanvullende maatregelen in de aanpak van het coronavirus bekend gemaakt. Hierin wordt heel duidelijk gesteld dat voor alle zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt dat zij tot 6 april hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor paramedische zorg geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen of telefonisch en als direct contact noodzakelijk is volg de richtlijnen van het RIVM, dit is in lijn met de informatie die wij eerder al verstrekt hebben.

Voor huidtherapeuten die cosmetische zorg en schoonheidsbehandelingen leveren betekent dit dus een door de overheid opgelegde sluiting en staking van de behandelingen tot 6 april a.s. Wel dien je als huidtherapeut je achterwacht correct te regelen dus blijf wel zorgen voor telefonische bereikbaarheid.

We houden de komende periode aan dat we op maandag en donderdag met een update komen. Indien landelijke maatregelen veranderen zullen wij de leden uiteraard direct informeren.

----------------------------------------------------------------------------------

20 maart 2020 - 21.06 uur

In alle onzekerheden en moeilijke beslissingen hebben we vandaag een mooi resultaat met elkaar behaald. Zorgverzekeraars Nederland, het KNGF, Paramedisch Platform Nederland (waaronder de NVH) en Stichting Keurmerk Fysiotherapie hebben heldere afspraken gemaakt over het veilig verlenen van paramedische zorg tijdens de coronacrisis.

Als paramedici nemen we onze verantwoordelijkheid bij het op peil houden van de zorg. Dat doen we uit zorg voor patiënten die op ons rekenen bij het continueren van zorg. Daarnaast is het belangrijk dat we ons aandeel leveren om er voor te zorgen dat de verspreiding van het virus zich beperkt en dat alle paramedische zorgverleners veilig hun werk kunnen doen. Waar mogelijk zullen we die zorg digitaal leveren, in voorkomende gevallen moet er veilig zorg dichtbij worden geleverd.

Daar binnen de paramedische beroepsgroepen specifieke problematieken spelen is er een document opgesteld waarin de gemeenschappelijke uitgangspunten zijn beschreven over hoe de komende weken de zorg geleverd kan worden. Ook is er akkoord bereikt over de vergoeding voor zorg op afstand. ZN komt met een regeling die met terugwerkende kracht (vanaf 1 maart) zal ingaan en geldt tot en met een week nadat de overheid de coronabeperkingen opheft. Deze zorg op afstand wordt daarmee ook voor de huidtherapeut mogelijk gemaakt. Daar oedeem- en littekenzorg door de huidtherapeut verschillend wordt ingekocht en gecontracteerd, wordt hier voor de huidtherapie nog nader naar gekeken hoe dit te kunnen declareren.

We hebben nog niet op alle vragen een antwoord maar gaan door tot we deze hebben en zullen de informatie op onze website blijven aanvullen. Alle eerdere updates staan en blijven op de ledensite toegankelijk. Dit weekend zullen wij alleen bij wijziging in beleid een update sturen, heb je een dringende vraag kun je deze via het meldpunt insturen wij zullen deze ook in het weekend blijven monitoren.

Vanuit onze collega’s de diëtisten een dringende oproep om expliciet aandacht te hebben voor de voedingstoestand van de ouderen in ons land. Verschillende organisaties hebben hun krachten gebundeld en een simpele online screening ontwikkeld om ondervoeding tijdig te herkennen. Op de website goedgevoedouderworden.nl staan verschillende tests die ouderen zelf kunnen doen. De tests kunnen ook door een mantelzorger of zorgprofessional worden ingevuld. De tests brengen het voedingspatroon en de mate van ondervoeding en bewegen in beeld. Daarnaast staat er op de website ook handige adviezen, leuke recepten en praktische instructies voor zorgverleners.

Graag willen de komende weken alle mooie initiatieven die nu ontstaan in beeld brengen en delen onder alle leden. Heb jij goede tips voor je collega’s hoe je bijvoorbeeld instructiefilmpjes maakt of hoe jij de video-consulten inricht? Maar bijvoorbeeld ook initiatieven om beschermmiddelen te doneren en hoe jij je nu inzet binnen de zorg. We horen het graag! Stuur dus ook al jouw tips in via het meldpunt.

Het was ons het weekje wel en we zijn er helaas nog niet. Wel hebben laten zien hoe we als beroepsgroep wendbaar zijn en er zijn voor de patiënt! Wij zijn bijzonder trots op jullie en we willen je via deze weg nogmaals bedanken voor je inzet in deze uitzonderlijke situatie.

----------------------------------------------------------------------------------

19 maart 2020 - 22.30 uur

Wat gebeurde er vandaag?


Naast dat we alle ontwikkelingen op de voet volgen en antwoord op al jullie vragen willen krijgen vond vanmiddag weer een Paramedisch Overleg met VWS plaats. De komende periode zal er op maandag en donderdag afstemming zijn met VWS om de situatie in de paramedische zorg nauwlettend te volgen en problemen te bespreken. Vandaag is er gesproken over een concept RIVM richtlijn Persoonlijke Beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis. Meer informatie volgt zodra deze richtlijn definitief is. Daarnaast lopen er nog gesprekken met Zorgverzekeraars Nederland over welke aanvullende declaraties er mogelijk gemaakt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld declaratie van telefonisch consulten of beeldbellen. Wij hopen jullie hier morgen over te kunnen berichten.

Het Kwaliteitsregister Paramedici heeft een regeling gepubliceerd speciaal voor de geregistreerden die in deze periode in de knel komen met hun herregistratie. Vanwege het Corona virus zijn veel bijeenkomsten, scholingen en congressen gecanceld. Dit heeft impact op huidtherapeuten die vanaf 1 maart 2020 nog punten dachten te behalen om zich in de komende maanden te kunnen herregistreren.

De speciale ‘corona dispensatieregeling’ geldt voor huidtherapeuten die op dit moment aan het einde van een lopende herregistratie periode zijn en binnen enkele weken/ maanden herregistratie willen (moeten) aanvragen en hiervoor nog punten te kort komen. Geregistreerden krijgen met deze regeling één jaar extra de tijd om voldoende punten te behalen voor deskundigheidsbevorderende activiteiten. Als je gebruik maakt van de incidentele corona dispensatieregeling, dan geef je in het digitaal portfolio aan dat je gebruik maakt van de dispensatieregeling. De regeling loopt gelijk aan de normale dispensatieregeling. Meer hierover en over de procedure: Incidentele KP dispensatieregeling vanwege corona (COVID-19)

Sommige leden vragen zich af waarom de NVH geen advies geeft zoals de ANBOS om alle praktijken te sluiten. Allereerst is het advies van de ANBOS een advies van de branchevereniging zelf. Formeel gezien is het nog steeds toegestaan de salon open te houden, daar is door de overheid geen sluiting voor opgelegd. Hetzelfde zou gelden met een dergelijk advies vanuit de NVH. Praktijken kunnen dan nog steeds besluiten open te blijven. Helaas ontvangen wij wel berichten van medewerkers die met onvoldoende of niet correct gebruik van beschermingsmiddelen door de werkgevers gedwongen worden nog cosmetische behandelingen uit te voeren. Het moge duidelijk zijn dat dit alle regels te buiten gaat en wij huidtherapeuten die dergelijke meldingen bij ons maken naar de IGJ zullen verwijzen. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat de zorg die nu hard nodig is beschikbaar blijft, steun collega’s en maak als praktijkhouder, hoe moeilijk dit nu ook is, de juiste keuzes voor de patiënt en medewerkers.

Tot zo ver, blijf jullie vragen insturen via het meldpunt en zoals Bruins ons heeft meegegeven: let een beetje op elkaar!

---------------------------------------------------------------------------------

18 maart 2020 - 20.30 uur

Met de update van gisteravond hebben veel leden aangegeven goede en weloverwogen keuzes te kunnen maken in de praktijk. Ook vandaag hebben we niet stil gezeten. Vele vragen die zijn binnengekomen via het meldpunt zijn inmiddels beantwoord. Specifieke vragen met een juridisch karakter worden voor ons door juristen uitgezocht. 

We hebben voor jullie de meest gestelde vragen en de door de overheid beschikbaar gestelde stappen die kunnen worden aangewend om financiële schade zo veel mogelijk te beperken verzameld en op de website in het corona update dossier geplaatst. 

Het RIVM heeft ook een richtlijn preventiebeleid bij hoog risicogroepen gepubliceerd. Dit preventiebeleid is anders dan voor niet risicogroepen en geldt uiteraard voor zowel patiënten als voor huidtherapeuten.  

De NZa heeft inmiddels extra verruiming aangebracht voor zorg op afstand: Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat volgens de NZa kunnen doen: daarom stellen zij alle eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden in alle zorgsectoren buiten werking. Volgens de NZa is het voor een deel van de zorg mogelijk dat deze op afstand plaatsvindt in plaats van in de behandelkamer, bijvoorbeeld via beeld(bellen), e-mail, patiënten portaal of telefoon. Morgen volgt wederom overleg met VWS en ZN en hopen wij in ieder geval duidelijkheid te krijgen over het vergoed kunnen krijgen van zorg op afstand. 

Om jouw vragen zo goed mogelijk te blijven beantwoorden roepen wij je op deze via het meldpunt te blijven stellen.  

Wij willen jullie danken voor de hartverwarmende reacties die wij op bureau en bij het bestuur ontvangen en zien ook vele mooie initiatieven ontstaan. Praktijken die voorraden handschoenen en mondkapjes doneren aan collega’s, huisartsen en ziekenhuizen. Collega Ellen Kuiper-Kuip die op geheel eigen wijze met haar rappe pen collega's een hart onder de riem steekt en inspiratie brengt met haar blogs.  

Het is mooi om te merken hoe verbonden we zijn.

---------------------------------------------------------------------------------

17 maart 2020 - 20.43

Na het aanscherpen van de landelijke maatregelen afgelopen zondag heeft de NVH voortdurend overleg gehad met VWS, ZN, de PPN-partijen en andere beroepsgroepen. Vandaag is er vanuit PPN opnieuw contact met VWS geweest om te overleggen over paramedische zorg. Naar aanleiding van dit overleg is een gezamenlijk standpunt geformuleerd.

Het standpunt is dat paramedici de opdracht hebben zorg te blijven bieden. Het advies is terughoudend te zijn met face-to-face consulten. Als dat niet kan, moet er direct contact plaatsvinden en moeten alle veiligheidsregels van RIVM in acht worden genomen. PPN is van mening dat de paramedici bij deze zorg maximaal gebruik moeten kunnen maken van triage en behandeling op afstand (telefonisch consult, videoconsult en e-health programma’s). Om dat mogelijk te maken overleggen we met de zorgverzekeraars. Qualiview biedt de huidtherapeuten hiervoor tijdelijk gratis videoconsultatie via CLICKDOC.

Wat betekent dit voor de huidtherapeut?
Voor jou als huidtherapeut betekent dit bericht dat je zorgvuldig de afweging moet maken welke zorg je aan blijft bieden aangezien veel huidtherapeutische zorg niet telefonisch verricht kan worden. Ook zijn de veiligheidsregels van RIVM niet in alle gevallen afdoende of goed na te leven. Aan VWS is de vraag gesteld of er richtlijnen ontwikkeld worden voor zorgverleners hoe hier mee om te gaan. Wij hopen op korte termijn hier antwoord op te krijgen.

Welke zorg zou je uit kunnen stellen?
Controles zijn om te zetten in videoconsultatie en telefonische afspraken. Blijkt tijdens het telefonisch consult dat iemand klachten heeft, weeg dan af of je de patiënt laat komen voor een regulier face-to-face onderzoek en/of behandeling. Ook is het mogelijk om cosmetische behandelingen uit te stellen.

Hoe kan ik zelf de kans op verspreiding van het virus verkleinen?
Vraag telefonisch uit of de patiënt verkoudheidsklachten of koorts heeft boven de 38 graden Celsius en adviseer dan de afspraak te annuleren.

Door het aantal afspraken te spreiden zijn er minder mensen in de ruimte. Vraag de cliënt zo min mogelijk aan te raken door bijvoorbeeld zelf de deur van je praktijkruimte te openen en sluiten waardoor de kans op contaminatie verkleind wordt. Ook kun je vragen om tijdens onderzoek en behandeling beiden niet te spreken.

Wij realiseren ons dat jullie heldere duidelijke adviezen en antwoorden van ons vragen. De komende dagen spannen wij ons tot het uiterste in om die duidelijkheid te krijgen bij alle betrokkenen. Blijf onze berichtgeving volgen!

----------------------------------------------------------------------------------

16 maart 2020 - 22.30

Graag geven wij je een update van de laatste stand van zaken. Vandaag is er overleg geweest met de overheid over de zorgsector en paramedische zorg in het bijzonder. Vooralsnog worden vanuit de rijksoverheid en het RIVM de maatregelen zoals gisteren, zondag 15 maart, aangekondigd niet verder aangescherpt of uitgebreid. De RIVM richtlijnen voor zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis zijn onveranderd gebleven om zorg voor patiënten toegankelijk te houden. Daarmee is er geen wettelijke verplichting tot sluiting en zullen wij dit vanuit de beroepsvereniging dan ook niet opleggen aan de leden.

Op de vraag wat ‘afstand houden vanwege het coronavirus’ betekent is door de rijksoverheid een uitleg uitgegeven. Hierin wordt bijvoorbeeld gesteld: Naar de kapper of de nagelsalon? Dat kan, houd wel waar mogelijk 1,5 meter afstand met andere klanten.

Van belang is dat iedere zorgverlener een zorgvuldige afweging maakt en een verantwoord besluit neemt. Behoor jij of behoort je medewerker tot een risicogroep? Zijn jouw cliënten afhankelijk van jouw zorgverlening? Wij hebben inmiddels vernomen dat een deel van de (paramedische) zorgverleners, waaronder ook huidtherapeuten, besloten hebben de praktijk te sluiten. Een ander deel sluit niet.

De NVH begrijpt dat dit een moeilijke tijd is voor iedereen en zeker voor de praktijkhouder die de inschatting moet maken of de werkzaamheden in de praktijk wel of niet kunnen doorgaan. De NVH adviseert de huidtherapeuten nog steeds met klem dat wanneer zij zich, om wat voor reden dan ook, niet aan de gestelde richtlijnen kunnen houden en/of niet aan de geldende hygiënevoorschriften kunnen voldoen de werkzaamheden te staken en patiënten en medewerkers niet in gevaar te brengen.

Om jullie vragen zo goed mogelijk te blijven beantwoorden vragen wij je deze via het meldpunt te blijven stellen. Bij veranderingen in beleid of standpunten vanuit de overheid of het RIVM komen wij zo spoedig mogelijk met een nieuwe update.

----------------------------------------------------------------------------------

16 maart 2020 - 12.45

Op social media en onder leden, met name degene die aanpalend werken binnen de cosmetische branche, is onduidelijkheid over de nieuwe overheidsmaatregelen. Vallen huidtherapeuten wel onder de zorg? En hoe bijvoorbeeld om te gaan met het advies aan burgers om 1,5 meter afstand te houden?

De huidtherapeut is een zorgverlener die wettelijk gezien een zorgplicht heeft. Echter vraagt deze calamiteit om maatregelen. Hierover is de berichtgeving vanuit de overheid niet duidelijk. De RIVM richtlijnen voor zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis zijn onveranderd gebleven om zorg voor patiënten toegankelijk te houden. Ook de telefonische berichtgeving van het RIVM sluit hier op aan. Het moge duidelijk zijn dat een zorgverlener zich niet kan houden aan een 1,5 meter afstand. Zorgverleners zijn op de hoogte van geldende hygiëne maatregelen en de landelijke maatregelen en staan garant voor het naleven daarvan. Dat is een andere situatie dan de algemeen geldende maatregel voor burgers in het openbare leven.

De NVH heeft vandaag nog afstemming met VWS en maakt zich hard voor aanvullende berichtgeving voor de zorgsector.

De inschatting maken of de werkzaamheden in de praktijk wel of niet moeten doorgaan ligt op dit moment bij de praktijkhouders zelf. Dat brengt onzekerheden met zich mee, ook voor medewerkers. De NVH adviseert met klem praktijken die zich, om wat voor reden dan ook, niet aan de gestelde richtlijnen kunnen houden en niet aan de geldende hygiënevoorschriften kunnen voldoen de werkzaamheden direct te staken en patiënten en medewerkers niet in gevaar te brengen. Zorg voor maatregelen in de bereikbaarheid van de praktijk en blijf telefonisch bereikbaar zodat je vragen kunt beantwoorden en in geval van mogelijke acute-klachten naar de huisarts kunt verwijzen.

Er zijn huidtherapeuten die werken als schoonheidsspecialist (beautyprofessional etc.) en daarmee niet direct onder de zorg of zorgplicht vallen. Voor deze medewerkers en salonhouders adviseert de NVH zich ook aan de geldende richtlijnen te houden en het advies van ANBOS te volgen. De NVH heeft afstemming met ANBOS hierover. Er is voor schoonheidssalons momenteel geen duidelijkheid in de landelijke maatregelen. ANBOS en NVH verwachten dat in de komende periode het advies vanuit het RIVM wel verder aangescherpt zal worden.

Om jullie vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden vragen wij jullie deze pagina te volgen. Vind je daar niet het antwoord op jouw vraag, stuur deze dan in via het meldpunt. Nieuwe updates zullen per mail naar alle leden worden verstuurd.

----------------------------------------------------------------------------------

15 maart 2020 - 22.57

Op 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs. Met het aanscherpen van de landelijke maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus in Nederland rijzen ook het aantal vragen bij leden hoe de zorgverlening en praktijkvoering zo goed mogelijk te kunnen continueren.
 
Voor alle huidtherapeuten en huidtherapiepraktijen geldt nog steeds dat zij de landelijke overheidsmaatregelen, de richtlijnen van het RIVM en de GGD dienen te volgen. In overleg met het RIVM vallen wij onder de beroepsgroepen zorg en daarmee tot de cruciale beroepsgroepen. Voor de zorg gelden daarin nog steeds de adviezen van het RIVM voor professionals en kan zorgverlening in de praktijk tot nader order met inachtneming van de richtlijnen worden uitgevoerd.
 
De NVH volgt de officiele overheidskanalen nauwlettend en stemt hierover veelvuldig af. Morgen is de NVH betrokken bij een extra vergadering van VWS over de behandeling van patiënten en de maatregelen die nodig zijn om patiënten te kunnen blijven behandelen. Indien er aanvullend nieuws uit voortkomt, zullen we je direct hierover informeren. Daarnaast maakt de NVH als onderdeel van PPN zich ook hard dat de overheid meer noodmaatregelen treft om de economie te ondersteunen en zoekt daarin het contact met overheid en andere beroepsverenigingen.
 
Iedereen heeft momenteel te maken met de gevolgen van het coronavirus, privé, in werk, opleiding, stage en de praktijk. We staan met elkaar voor een enorme uitdaging. Laten we elkaar vanuit rust steunen, informeren en zorgen voor eenduidige informatie naar de patiënten. Om alle vragen van leden goed te stroomlijnen hebben wij een meldpunt ingericht waar je met al je vragen en zorgen terecht kunt. Niet op alles is direct een eenduidig antwoord te geven, maar de NVH staat wel klaar om zoveel als mogelijk de leden bij te staan met correcte en toegepaste voorlichting. Indien nodig zullen we ook in de komende week een webinar organiseren waarin we jullie zullen informeren over de actualiteiten.
 
Hartelijke groet,
mede namens het bureau en bestuur NVH
 
Patrick Groenewegen
Voorzitter NVH

----------------------------------------------------------------------------------

Algemeen te volgen richtlijnen


Op de website van het RIVM is naast algemene informatie ook een overzicht te vinden met alle actuele informatie van het RIVM over het coronavirus. Bij veel gestelde vragen staan onder meer adviezen voor mensen met symptomen, mensen die de afgelopen twee weken in een risicogebied zijn geweest en voor mensen die de afgelopen twee weken contact hebben gehad met een patiënt met het coronavirus. Daarnaast geven ze informatie voor professionals in de zorg en specifiek voor GGD’en en ziekenhuizen waarin staat hoe te handelen bij een patiënt met verdenking op het virus.
 
Kan ik mensen thuis behandelen?
Het verzoek is om bezoek aan kwetsbare personen te beperken, dat geldt ook voor de huidtherapeut. Het is dus belangrijk af te wegen wat het risico is voor de patiënt en jouzelf alvorens je een huisbezoek aflegt.
 
Moeten we als praktijk voor onbepaalde tijd dicht gaan?
Als jouw praktijk binnen een risicogebied valt of het coronavirus in jouw praktijk is vastgesteld, dan treedt er een GGD-protocol in werking. De GGD bepaalt in dat geval welke maatregelen er moeten worden getroffen. Het sluiten van de praktijk kan dan een mogelijke maatregel zijn.
 
Bereikbaarheid van zorgverlening?
Indien om wat voor reden dan ook jouw praktijk de zorgverlening aan patiënten niet kan continueren is het van groot belang hierover te informeren. Zorg dat je via de mail, website en eventuele voicemail aangeeft hoe patiënten in acute situaties zich kunnen wenden tot een waarnemende praktijk of zich dienen te wenden tot de huisarts.
 
Communicatiemiddelen
De rijksoverheid heeft nieuwe posters en social media banners ter beschikking gesteld om te gebruiken om patiënten te informeren. Je kunt deze middelen gebruiken om te informeren over maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en over het telefoonnummer en de website waar mensen terecht kunnen voor vragen over het virus. Deze middelen zijn in verschillende talen te downloaden.


----------------------------------------------------------------------------------

Compensatie voor werkgevers


De Nederlandse overheid heeft aangekondigd dat er extra maatregelen worden genomen om de economie te ondersteunen en de risico’s op verspreiding in te perken. Zo wordt de borgstelling voor kredieten voor het mkb verruimd, ook kunnen ondernemers onder bepaalde voorwaarden uitstel van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting aanvragen.
 
Er zijn bestaande en nieuwe regelingen van kracht waar je als ondernemer op dit moment gebruik van kunt maken, zoals werktijdverkorting of belastinguitstel. Op de website van de Kamer van Koophandel vind je hier actuele informatie over:

 
Werkgeversadvies
Als werkgever heb je de verplichting te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van je werknemers, maar ook van derden (bezoekers, klanten, leerlingen, kinderen, patiënten). Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap en goed werknemerschap is het aan beide partijen om er alles aan te doen besmetting te voorkomen en in goed overleg de besluiten te nemen.

HumanTotalCare (waaronder o.a. ArboNed) heeft het Werkgeversadvies coronavirus geüpdatet. Met het werkgeversadvies beogen zij de veiligheid van werknemers te waarborgen, aandacht te vragen voor bedrijfscontinuïteit en verspreiding van het coronavirus te vertragen. Het werkgeversadvies kan jou als werkgever handvatten bieden voor goed werkgeverschap en praktijkcontinuering.
 
Zorgverlof/calamiteitenverlof
Indien een werknemer voor zieken of naasten moet zorgen, wijs dan op de bijzondere verlofvormen (zorgverlof/calamiteitenverlof).
 
Verzekeringen
Het Verbond van Verzekeraars, het overkoepelend orgaan van verzekeraars, heeft de belangrijkste en meest gestelde vragen over verzekeringen op een rij gezet. Hoe er wordt omgegaan met de dekking bij bijvoorbeeld bedrijfsschade-, verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) in verband met het coronavirus. Check altijd jouw persoonlijke situatie bij je verzekeringsadviseur. Meer informatie vind je op de website van het Verbond.

----------------------------------------------------------------------------------
Voor een overzicht van alle updates vanaf 1 mei klik je hier.

Voor een overzicht van alle updates van 1 tot en met 30 april klik je hier.