Archief: Corona updates 19 december tot en met 13 juni 2021

----------------------------------------------------------------------------------

05 mei 2021 - 12.50

Vanuit de NVH doen wij ons uiterste best om jullie van de laatste informatie te voorzien. Deze keer werden wij echter geïnformeerd door jullie over een zeer positief bericht vanuit ZN. Graag vertellen wij je hier meer over.

Vaststelling generieke continuïteitsbijdrage
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft aangekondigd dat de definitieve generieke continuïteitsbijdrage, de zogenaamde inhaalzorg, vanaf aankomende zomer op ‘nul euro’ wordt vastgesteld. Hiermee wordt onbedoelde negatieve effecten voor de zorgaanbieder voorkomen.

Dit houdt in dat de zorg die in de tweede helft van 2020 is geleverd, boven de normomzet van 2019, niet aangemerkt wordt als inhaalzorg en dus volledig vergoed wordt. De korting die eerder toegepast werd, vergoeding van 45% in plaats van volledige vergoeding, komt daarmee te vervallen.

De NVH heeft zich, samen met de PPN partijen ingezet om de korting op zorg weg te halen. Met dit positieve bericht is voldaan aan de wens van huidtherapeuten.

Lees hier het bericht van ZN

Reminder meerkostenregeling 11 mei
In onze nieuwsbrief van 16 april hebben wij je geïnformeerd over het aanvragen van de meerkostenbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Via dit bericht willen wij je eraan helpen herinneren dat je je aanvraag tot en met 11 mei a.s. kan indienen. Je doet dit via het Zorginkoopportaal van VECOZO.

Veel van de vragen en antwoorden over de aanvraagprocedure en de totstandkoming van de regeling zijn terug te vinden op de Q&A van ZN en in de infograpic en andere documenten op de website van ZN.

UBO
Eenmanszaken hoeven geen UBO aan te vragen. Als je geen mail of brief van Vektis hebt ontvangen, is de UBO bekend of niet nodig en is er dus geen actie vanuit jou vereist. Je kunt dus ja invullen.

Voor vragen aangaande de coronamaatregelen kun je nog steeds gebruik maken van ons meldpunt en zodra er nieuwe informatie beschikbaar is zullen wij jou informeren.

----------------------------------------------------------------------------------

16 april 2021 - 13.15

Afgelopen weken heeft wederom intensief overleg plaatsgevonden over onder anderen de vaccinatie en de meerkosten regeling. De NVH vindt de totstandkoming en percentageberekening van de regeling niet transparant en niet in lijn met andere regelingen zoals voor de mondzorg. Graag informeer ik je in deze extra mailing over de uitkomsten van de besprekingen.

Loket aanvraag meerkostenregeling ZN geopend
Inmiddels zijn de percentages voor de meerkostenregeling door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gepubliceerd en het loket voor aanvragen geopend. Deze meerkostenregeling is een tegemoetkoming in de kosten die zorgverleners hebben moeten maken inzake maatregelen tegen besmetting COVID-19 in de praktijk. Tot en met 11 mei a.s. kan de meerkostenbijdrage via VECOZO aangevraagd worden bij alle deelnemende zorgverzekeraars (dit zijn alle zorgverzekeraars behalve Eucare). Let op! Nadrukkelijk wordt aangegeven dat alleen in deze periode aangevraagd kan worden.

De vergoeding bestaat uit een percentage van de omzet, berekend over de periode mei tot en met december 2020. Voor huidtherapie is het percentage gesteld op 0,65% van de omzet. Het percentage van de meerkostenbijdrage is gebaseerd op een inschatting van de gemaakte meerkosten per voltijds zorgmedewerker (Fte). Hoewel de vergoedingspercentages van de meerkostenbijdrage per type zorg verschillen, waren volgens ZN de inschattingen van de gemaakte kosten per Fte vergelijkbaar. Een groot deel van de verschillen is dus verklaarbaar door het verschil in omzet (uit vergoede zorg).

Samen met het KNGF, Stichting Keurmerk Fysiotherapie en de beroepsgroepen uit het Paramedische Platform Nederland hebben wij bij ZN gepleit voor meer inzicht in de bedragen per zorgsoort en de data waarop die gebaseerd zijn, daarover worden we nader geïnformeerd. Tegelijkertijd is over de invulling van de regeling of de percentages ZN resoluut, er zal niks meer worden veranderd.

De regeling is ook beschikbaar voor huidtherapeuten zonder contract met zorgverzekeraars, echter dien je daarvoor wel, net als bij de continuïteitsbijdrage, een betaalovereenkomst aan te gaan. Deze schriftelijke overeenkomst is juridisch nodig om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding en volgt uit de NZa beleidsregel ‘continuïteitsbijdrage en meerkosten’. Als je zorg levert als onderaannemer, bijvoorbeeld voor het aanmeten van hulpmiddelen, dan moet je voor dat deel in gesprek met de hoofdaannemer. De hoofdaannemer dient een aanvraag in te dienen voor de meerkostenregeling.

Veel van de vragen en antwoorden over de aanvraagprocedure en de totstandkoming van de regeling zijn terug te vinden op de Q&A van ZN en in de infograpic en andere documenten op de website van ZN.

Vaccinatie ‘overige zorgmedewerkers’
Wij hebben enkele vragen ontvangen over wanneer overige zorgmedewerkers kunnen worden gevaccineerd, met name wanneer veel gewerkt wordt met kwetsbare ouderen.
Het vaccinatieschema lijkt niet geheel duidelijk te zijn en ook wordt er gesproken over vaccins die over zijn en dat deze door bijvoorbeeld huisartsen worden ‘weg geprikt’ of middels zogenoemde ‘veegprogramma’s’.
Wij hebben eerder met VWS hierover gesproken en ons werd duidelijk gemaakt dat ‘overige zorgmedewerkers’ conform de leeftijdscohorten worden gevaccineerd. In verband met aanhoudende signalen uit het veld hebben we nogmaals met VWS overlegd en bij dezen de reactie vanuit het ministerie:

De veegrondes zijn niet bedoeld voor het wegprikken van de vaccins die overblijven om te voorkomen dat ze worden weggegooid (spillage) maar zijn bedoeld om medewerkers (of bewoners) die niet meededen in de eerste ronde (bijvoorbeeld omdat ze ziek waren of omdat ze nieuw zijn) de kans te geven alsnog gevaccineerd te worden. De mensen die geprikt worden in de veegronde dienen dan ook een uitnodiging te hebben en dus geprioriteerd te zijn volgens de gedefinieerde groepen, o.a. zorgverleners die in dienst zijn bij verpleeghuizen. Andere zorgverleners vallen onder de groep ‘overige zorgmedewerkers’.

De groep ‘overige zorgmedewerkers’ zal volgens de huidige strategie o.b.v. leeftijdscohort gevaccineerd worden. Het is daarom niet de bedoeling dat vaccins die anders overblijven gebruikt worden voor deze groep zorgverleners. Ook overgebleven vaccins bij de huisarts dienen gebruikt te worden voor de geprioriteerde groepen en niet voor mensen/groepen die zichzelf aanmelden.

Bij navraag worden huidtherapeuten verwezen naar hun ‘koepelorganisatie’ waarmee de beroepsvereniging wordt bedoeld. Wij blijven hierover in gesprek met VWS, echter wordt vanuit VWS tot nu toe aangegeven het vaccinatieschema te volgen en daarop vooralsnog geen uitzonderingen te maken.

Voor vragen aangaande de coronamaatregelen kun je nog steeds gebruik maken van ons meldpunt en zodra er nieuwe informatie beschikbaar is zullen wij jou informeren.

----------------------------------------------------------------------------------

22 januari 2021 – 18.50

Zoals je wellicht in het nieuws hebt vernomen geldt vanaf zaterdag 23 januari a.s. een avondklok. Niet voor iedereen zal dit direct gevolgen hebben in de uitoefening van de werkzaamheden, desalniettemin sturen wij je een bericht over wat de mogelijke gevolgen zijn voor de instelling van de avondklok voor patiënten, huidtherapiepraktijk en openingstijden.

Vanaf zaterdag 23 januari is er een avondklok; deze avondklok duurt van 21:00 tot en met 04:30 uur. Voor huidtherapeuten is er, net als bij andere zorgberoepen, geen uitzondering op de avondklok. Alleen wanneer er sprake is van huidtherapie die medisch/vakinhoudelijk noodzakelijk, gedurende die uren, moet worden gegeven en echt niet op een ander moment mogelijk is. Dan is er sprake van een uitzondering.

Patiënten moeten aan handhavers kunnen uitleggen dat hun afspraak bij de huidtherapeut noodzakelijk is, dat doen ze met een bevestiging van hun afspraak met de huidtherapeut. VWS benadrukt dat de avondklok met een reden is ingesteld en vraagt ons om afspraken met patiënten na 21:00 uur te vermijden.

De uitzondering geldt als je voor je werkgever, voor werk, naar buiten moet tijdens de avondklok. Je hebt dan een ingevulde werkgeversverklaring nodig van de website van de rijksoverheid. Het is niet toegestaan om zelf een verklaring te maken. Als werknemer moet je zelf ook nog de Eigen verklaring avondklok invullen. Ben je ZZP’er of praktijkeigenaar? Dan vul je de werkgeversverklaring zelf in. Meer informatie van de overheid over de avondklok is hier te vinden.

De NVH adviseert, net als de overheid, om continu af te wegen welke zorg nodig is, overdag en in de avond. Ook het is nog steeds van belang volgens de leidraad paramedische zorg huidtherapeutische zorg te verlenen en behouden om te gaan met reclame uitingen en de mogelijkheid dat wij zorgverlening kunnen laten doorgaan.

Er is vanuit VWS nog geen uitsluitsel over het mogelijk eerder kunnen gaan vaccineren van paramedisch zorgverleners. Uiteraard houden wij de maatregelen nauwlettend voor je in de gaten en is er wekelijks afstemming met VWS. Bij eventuele aanvullingen of wijzigingen zullen wij je via extra updates blijven informeren.

----------------------------------------------------------------------------------

13 januari 2021 – 20.15

Nederland blijft tot en met ten minste 9 februari in lockdown

Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws, maar dit moet zo blijven en het aantal besmettingen moet nog sneller gaan dalen. Dit was de boodschap tijdens de persconferentie gisteravond met Mark Rutte en Hugo de Jonge. De lockdown blijft en zeker tot en met 9 februari a.s.

Voor de huidtherapeuten blijven de regels tot die tijd gelijk; cruciale beroepen waaronder de zorg en de (para-) medische contactberoepen kunnen hun werk blijven uitvoeren.

Als bestuur blijven wij een moreel appel doen op alle leden van de vereniging. Ga behouden om met de mogelijkheid dat wij zorgverlening kunnen laten doorgaan. Ga niet op zoek naar de grenzen van de regels, dit in het belang van ons mooie vak, de paramedische zorg en de gezondheid van patiënten, je medewerkers en jezelf. Verstuur bijvoorbeeld producten zo veel mogelijk per post en stem met patiënt af als de behandeling nog even kan wachten. Ook nogmaals een dringend verzoek om terughoudend om te gaan met reclame-uitingen. Wanneer je werkt in een setting waarin ook schoonheidsbehandelingen worden uitgevoerd, wees dan heel duidelijk in de communicatie, dat deze vanwege de afwezigheid van de schoonheidsspecialist momenteel niet door kunnen gaan.

Start COVID-19-vaccinatie
Momenteel zijn we in overleg met VWS of het, afgezet tegen de andere prioriteiten, nodig en haalbaar is dat paramedici die in de eerste lijn werken met kwetsbare patiënten eerder worden gevaccineerd dan de groep ‘overige zorgmedewerkers’. Hierover is nog geen uitsluitsel en wordt vooralsnog vastgehouden aan de vaccinatie strategie, waarbij vanaf april de overige zorgverleners, waaronder huidtherapeuten in de eerste lijn worden gevaccineerd. Voor huidtherapeuten die werken in een instelling, wordt de vaccinatie geregeld via de werkgever.
Bekijk hier de vaccinatiestrategie (met doelgroepen en tijdspad) en de bijbehorende Kamerbrief met de laatste stand van zaken.

Bijdrage voor extra kosten door corona
Eerder hebben wij je bericht over de aankomende regeling van de Zorgverzekeraars om zorgaanbieders met een bijdrage tegemoet te komen voor de extra uitgaven die gemaakt moeten worden vanwege Covid-19. Er wordt nog uitvoering gegeven aan deze regeling. Vanuit leden hebben wij ook de vraag ontvangen, waarom wij geen vergoeding per patiënt kunnen ontvangen zoals in de tandheelkunde. Hierover hebben wij bij VWS en ZN verduidelijking gevraagd, maar tot op heden nog geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen, anders dan dat er voor de paramedische zorg een tegemoetkoming door de zorgverzekeraars wordt vormgegeven.

Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij blijven rekenen op jouw begrip en solidariteit. Heb je vragen of twijfel je over een beslissing? Blijf het ons melden via het meldpunt.

----------------------------------------------------------------------------------

Voor een overzicht van alle updates van 13 juni tot en met 18 december klik je hier.

Voor een overzicht van alle updates van 1 mei  tot en met 12 juni klik je hier.

Voor een overzicht van alle updates van 1 tot en met 30 april klik je hier.

Voor een overzicht van alle updates tot en met 31 maart klik je hier.