Archief: Corona updates 13 juni tot en met 18 december 2020

----------------------------------------------------------------------------------

18 december 2020 – 16.00

Het coronavirus grijpt nog steeds om zich heen en het aantal coronabesmettingen blijft oplopen. Daarom is Nederland sinds dinsdag 15 december jl. tot tenminste dinsdag 19 januari 2021 in een strenge lockdown. Vanuit de Rijksoverheid zijn er harde, maar duidelijke afspraken opgelegd en gecommuniceerd. Deze lockdown is ingesteld om het aantal contacten tot een minimum te beperken. Cruciale beroepen waaronder de zorg en de (para-)medische contactberoepen kunnen hun werk nog wel blijven uitvoeren.

Vanuit de overheid is geen medisch noodzakelijke restrictie opgelegd maar is de scheiding gemaakt bij medische en niet-medische contactberoepen. De huidtherapeuten vallen als paramedici onder de reikwijdte van de Wet BIG en mogen daardoor hun werkzaamheden nog uitvoeren.

De huidtherapeut werkt als paramedisch professional op verwijzing of na directe toegang en werkt methodisch (HMH). Voor alle behandelingen die de huidtherapeut uitvoert wordt gehandeld vanuit de huidtherapeutische diagnose, behorend bij de Wet BIG Art. 34-status, het wettelijke besluit huidtherapeut. Tot het gebied van deskunindigheid van de huidtherapeut wordt gerekend:

  1. het herkennen van risicofactoren en symptomen bij de patiënt die wijzen op de mogelijke aanwezigheid van een aandoening waarvoor deskundigheid van een arts gewenst of noodzakelijk is en bij contatering daarvan verwijzen naar een arts;
  2. het onderzoeken van een patiënt met een stoornis, beperking of handicap van de huid, ten gevolge van een pathologisch trauma of congenitale afwijking, en op basis van de verkregen gegevens opstellen van een behandelplan;
  3. het behandelen van de patiënt met als doel het opheffen, verminderen of compenseren van een stoornis, beperking of handicap van de huid, het optimaliseren van de huidfuncties alsmede het geven van advies en instructie;
  4. het aanmeten en verstrekken van medische hulpmiddelen en prothesen alsmede adviseren met betrekking tot het gebruik daarvan;
  5. het geven van advies en voorlichting aan een patiënt.

Het is een onmogelijke opgave om te komen tot lijstjes van behandelingen die wel of niet zou mogen worden uitgevoerd, voornamelijk omdat het per patiënt aan de professionele afweging van de huidtherapeut is of er een indicatie is tot huidtherapeutische zorg. Dat er anderen zijn die gelijke behandelingen uitvoeren en op dit moment hun werkzaamheden moeten neerleggen voelt oneerlijk en is zuur, echter dit is de grens die aangegeven is en waar we ons, hoe moeilijk ook, aan hebben te houden.

Met bovenstaande doen wij als bestuur dan ook een moreel appel op alle leden van de vereniging:

Ga niet op zoek naar de grenzen van de regels, dit in het belang van ons mooie vak, de paramedische zorg en de gezondheid van patiënten, je medewerkers en jezelf. Verstuur bijvoorbeeld producten zo veel mogelijk per post en stem met patiënten af als de behandeling nog even kan wachten. Ook een dringend verzoek om terughoudend om te gaan met reclame-uitingen. Werk je in een setting waarin ook schoonheidsbehandelingen worden uitgevoerd, wees dan heel duidelijk in communicatie dat deze vanwege de afwezigheid van de schoonheidsspecialist momenteel niet door kunnen gaan.

Daarbij is het van groot belang dat alle huidtherapeuten zich houden aan de triage uit de leidraad voor paramedische zorg en de geadviseerde persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken om op een veilige en verantwoorde wijze zorg te verlenen. De laatste versie van de leidraad is te vinden via de ledensite.

Volgens landelijk beleid voor praktijkonderwijs mogen stages doorgang vinden. Beide hogescholen volgen dit beleid. Heb je momenteel een stagiair? Maak goede afspraken met elkaar en communiceer dit met je patiënt.

Wij hopen je hiermee voldoende en volledig te hebben geïnformeerd. We rekenen op jouw begrip en solidariteit. Heb je vragen of twijfel je over een beslissing? Laat het ons dan weten via het meldpunt.

----------------------------------------------------------------------------------

14 december 2020 - 21.00

Vanavond was het bericht van premier Rutte; een vergaande lockdown is noodzakelijk om het aantal contactmomenten omlaag te brengen, zodat het virus zich moeilijker kan verspreiden.

Voor de huidtherapie betekent dit, in lijn met het eerder verstuurde bericht van vandaag, dat zij vallen onder de (para)medische contactberoepen. En hierdoor mogen zij hun verleende zorg blijven continueren. Uiteraard blijft de triage en het stappenplan uit de leidraad voor paramedische zorg noodzakelijk om toe te passen. Hierin wordt nog steeds de afweging gemaakt of het mogelijk is om een effectief consult ‘op afstand’ te houden en anders wordt de behandeling face-to-face met beschermende middelen uitgevoerd.

Vanuit VWS is duidelijkheid over de scheiding tussen (para)medische en niet-medische contactberoepen. Huidtherapeuten zijn paramedici die altijd op verwijzing of via directe toegankelijkheid werken en werken daarmee op medische of paramedische indicatie. Vooralsnog is er door VWS geen uitspraak gedaan over afschalen van de paramedische zorg.

Er is vanuit de NVH overleg met VWS en indien er nog zaken wijzigen na publicaties of verdere aanscherpingen zullen wij je hierover zo spoedig mogelijk informeren.  

----------------------------------------------------------------------------------

14 december 2020 - 14.15

Vanavond zal het kabinet nieuwe en hardere maatregelen aankondigen. In de nieuwsberichten wordt al gemeld dat contactberoepen ook hun deuren zouden moeten sluiten. Belangrijk om te weten is dat huidtherapeuten vallen onder de (para)medische contactberoepen en de binnen de regels die we de afgelopen maanden met VWS en andere zorgorganisaties hebben vastgelegd. De huidtherapeut is in de eerste lijn een zorgverlener buiten het ziekenhuis en er is een vast omgeschreven triage plan (leidraad paramedisch zorg) die opgevolgd moet worden.

We kunnen ons voorstellen dat jijzelf met vragen zit en patiënten met vragen zullen komen. Er is vanuit de NVH overleg met VWS en we houden je op de hoogte zodra er meer bekend is, vooralsnog is het bericht dat huidtherapie als paramedisch contactberoep niet onder de lockdown zal vallen.

----------------------------------------------------------------------------------

1 oktober 2020 21.15

Vandaag is er vanuit de paramedische zorg overleg geweest met VWS over het advies voor het dragen van mondkapjes door zorgverleners naar aanleiding van de landelijke strengere maatregelen. Momenteel ligt de vraag voor bij het OMT om te komen tot een advies. Zodra er vanuit het OMT een advies volgt, zal indien nodig het advies van het RIVM voor zorgverleners buiten het ziekenhuis worden aangepast. Dit is vooralsnog onveranderd.

Vooruitlopend op het advies van het OMT adviseert de NVH om bij huidtherapeutisch onderzoek en behandeling ook preventief een mondkapje (chirurgisch mondmasker) te dragen. Daarbij blijft het volgen van de triage uitvraag en het handelen volgens de leidraad infectiepreventie noodzakelijk.

We adviseren bovendien om patiënten te vragen een mondkapje, zoals gebruikelijk in het openbaar vervoer, te dragen tijdens de behandeling. Met uitzondering van de behandelingen waarbij in het gelaat behandeld moet worden (dan zo min mogelijk met elkaar praten). Een uitzondering op dit advies zijn kinderen tot en met 12 jaar. Dit is in lijn met het dringende advies van het kabinet om in publieke binnenruimten een mondmasker te dragen.

Beschikbaarheid PBM
VWS geeft aan dat er nog geen signalen van tekorten aan PBM zijn. Je kunt de PBM bestellen via je eigen kanalen en het inkoopportaal van Mediq. Merk je dat het moeilijk is om te bestellen, geef dat dan door aan ons via info@huidtherapie.nl. Zodat wij deze signalen direct bij VWS kunnen melden.

Extra kosten door corona
Vandaag maakte ZN de regeling bekend om de meerkosten vanwege corona aan zorgverleners te vergoeden. ZN publiceert binnenkort met welk opslagpercentage gerekend zal worden. De NVH treedt daarover met ZN in gesprek.

Triage stappenplan paramedische zorg
Het OMT komt volgende week met een uitwerking van het advies over het gebruik van PBM. Mede op basis daarvan zal volgende week een nieuwe versie van het triage stappenplan publiceert worden waarin de nieuwe adviezen zullen worden opgenomen.

----------------------------------------------------------------------------------

18 augustus 2020 15.45

De komende periode keren veel cliënten terug van hun vakantie, waarbij veel van hen ook buiten Nederland op vakantie zijn geweest. In dit bericht extra informatie over hoe om te gaan met cliënten die in een verhoogd risicogebied voor besmetting van het COVID-19 virus zijn geweest.

Reisadvies
Bij een aantal landen wordt vakantiereizen afgeraden, hierbij is het reisadvies dan ‘oranje of rood’. De kleurcodes geven aan hoe veilig een land of gebied is, of dat er in het land of het gebied een veiligheidsdreiging is. Op de website Nederland wereldwijd staat het advies per kleurcode toegelicht. Op deze website staat ook het actuele reisadvies per bestemming. De reisadviezen zijn niet bindend, de cliënt is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid.
 
Kun je een cliënt behandelen die op vakantie is geweest?
Wanneer een cliënt terug is gekeerd uit een gebied met een ‘oranje’ of ‘rood’ reisadvies, valt deze tot twee weken na thuiskomst onder de categorie ‘rood’ in het triage stappenplan uit de leidraad verantwoord opschalen paramedische zorg. Tot twee weken na thuiskomst kan er geen consult plaatsvinden in de paramedische praktijk: zorg kan enkel, indien mogelijk, via zorg op afstand/digitaal plaatsvinden, er kan geen consult plaatsvinden in de paramedische praktijk of thuissituatie en alleen bij irreversibele schade kan een spoedconsult aan huis plaatsvinden met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 

Wanneer een cliënt terugkomt uit een gebied met een ‘geel’ reisadvies, valt deze onder de categorie ‘groen’ in het triage stappenplan. De behandeling kan ‘normaal’ plaatsvinden volgens het triage stappenplan.
 
Mocht het reisadvies tijdens het verblijf in het buitenland veranderd zijn van ‘geel’ naar ‘oranje’, dan dien je uit te gaan van code oranje en valt de cliënt tot twee weken na thuiskomst onder categorie ‘rood’ in het triage stappenplan, ook als de cliënt geen symptomen van COVID-19 heeft. Als de cliënt na de twee weken thuisquarantaine geen symptomen van COVID-19 heeft ontwikkeld kan de behandeling gestart of hervat worden volgens het triage stappenplan.

----------------------------------------------------------------------------------
Voor een overzicht van alle updates van 1 mei  tot en met 12 juni klik je hier.

Voor een overzicht van alle updates van 1 tot en met 30 april klik je hier.

Voor een overzicht van alle updates tot en met 31 maart klik je hier.