Archief: Corona updates 1 tot en met 30 april 2020

----------------------------------------------------------------------------------

30 april 2020 22.00

Vandaag kwam van het RIVM en VWS het bericht waar we met zijn allen met smart op zitten te wachten. We hebben groen licht om de paramedische zorg behoedzaam en stapsgewijs weer op te schalen op basis van een triage stappenplan. Goed nieuws én een beslissing die ook echt niet nog langer uitgesteld kon worden.

Triage stappenplan
Het is van groot belang dat de uitgestelde zorg voor reguliere patiënten weer opgeschaald kan worden. Met behulp van het triage stappenplan kunnen huidtherapeuten de zorg die zij noodzakelijk achten op een veilige en verantwoorde manier verlenen. Dit stappenplan is in goede samenwerking met KNGF, SKF en alle partijen binnen PPN opgesteld. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de definitieve versie voor publicatie.

De documenten volgen morgen maar wij willen jullie het goede nieuws in ieder geval al brengen.

----------------------------------------------------------------------------------

28 april 2020 21.15

Er is veel te doen over het weer opstarten van de mondzorg en cosmetische zorg van de cosmetisch artsen. Zowel de mondzorg beroepsverenigingen als de NVCG hebben op grond van artikel 2.4 van de Noodverordening aangegeven hun beroep te kunnen uitoefenen.

Uiteraard heeft de NVH dit standpunt ook juridisch laten toetsen. Artikel 2.4 Noodverordening luidt op dit moment als volgt:

 1. Het is verboden om contactberoepen uit te oefenen.
 2. Dit verbod geldt niet voor zorgverleners die hun beroep uitoefenen, mits voor deze uitoefening een individuele medische indicatie bestaat en daarbij door de zorgverlener alle in verband met COVID-19 benodigde hygiënevereisten in acht worden genomen.

Dat betekent dus dat beoordeeld moet worden of:
a.    Huidtherapeuten zorgverleners zijn;
b.    Huidtherapeuten hun beroep uitoefenen;
c.    Of voor de uitoefening een individuele medische indicatie bestaat en of
d.    De huidtherapeut alle in verband met COVID-19 benodigde hygiënevereisten in acht heeft genomen.
 
Ad a Huidtherapeuten zijn zorgverleners
Huidtherapeuten zijn een artikel 34 Wet BIG-beroep via het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied huidtherapeut (“Besluit”). Hieruit kan geconcludeerd worden dat huidtherapeuten een beroep zijn in de individuele gezondheidszorg op grond van artikel 1, 5e gedachtestreepje jo. artikel 34 Wet BIG jo. artikel 1 e.v. Besluit.
 
Ad b Beroep uitoefenen
Op grond van artikel 4 van het Besluit kunnen huidtherapeuten, voor zover van belang:

 • Een huidtherapeutische diagnose stellen (lid 1 sub b)
 • Een behandelplan of advies opstellen (lid 1 sub d)
 • Huidtherapeutische behandelingen die aandoeningen van de huid en de onderhuidse weefsels opheffen, verminderen dan wel compenseren.

Zolang huidtherapeuten kunnen aantonen dat zij zich voor een individuele cliënt bezighouden met het stellen van een huidtherapeutische diagnose, het opstellen van een behandelplan of advies en het doen van huidtherapeutische behandelingen, is het standpunt gerechtvaardigd dat zij zich bezig met het uitoefenen van hun beroep.
 
Ad c Individuele medische indicatie
De wetgever (van de Noodverordening) heeft niet uitgelegd wat er bedoeld wordt met “individuele medische indicatie”. Zolang een huidtherapeut zich bezighoudt met de uitoefening van het beroep ten behoeve van een individuele cliënt, zal uit de aard der zaak sprake zijn van een individuele medische indicatie. Daarbij is er veelal ook een verwijzing van huisarts of medisch specialist waaruit een medische indicatie voor de behandelingen blijkt en komen behandelingen dan ook veelal in aanmerking voor vergoeding.
 
Ad d Hygiënevereisten
De huidtherapeut zal moeten voldoen aan alle in verband met COVID-19 benodigde hygiënevereisten van de NVH en het RIVM. Zoals gemeld is de leidraad voor het veilig en verantwoord opschalen van de paramedische zorg met bijbehorende hygiënemaatregelen uitgewerkt. Deze maatregelen gelden aanvullend op de reeds geldende richtlijnen voor de uitvoering van het beroep. Echter heeft VWS gesteld dat er eerst een reactie moet volgen vanuit RIVM over welke persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn.
 
Dit wordt ook nogmaals beschreven en bevestigd in de, naast de noodverordening, gepubliceerde aanvullende voorwaarden (VWS op vrijdag 24 april jl.) voor opschalen van de reguliere zorg. Daarin wordt onder andere gesteld dat moet worden voldaan aan de geldende beperkende maatregelen in het kader van de COVID19-bestrijding op basis van de adviezen van het RIVM (waaronder 1,5 meter protocol). Daarbij zal er uit de dossiervoering duidelijk naar voren moeten komen dat de behandeling “op dat moment noodzakelijk was”. Het is aan de paramedicus om te bepalen of de zorg “op dat moment noodzakelijk is” en nog veel meer “is deze zorg voor deze patiënt op dit moment noodzakelijk om (onnodig) (psychisch) lijden te voorkomen”.

Huidtherapeuten mogen op grond artikel 2.4 van de Noodverordening in beginsel hun beroep uitoefenen echter enkel als zij alle in verband met COVID-19 benodigde hygiënevereisten in acht hebben genomen. Daar deze vereisten door RIVM nog niet zijn afgegeven is het dringende advies van VWS dit eerst af te wachten alvorens opschaling van zorg plaatsvindt. Ook mogen wij niet eerder de opgestelde leidraad openbaar maken.

Tot slot wijst VWS op nauwgezet toezicht via IGJ en de gemeente (toezichthouders). Onze waarschuwing luidt dat als praktijken te snel opschalen om economische redenen, en dat niet stapsgewijs conform de voorwaarden van het RIVM en VWS doen, dat als een boemerang tegen onze beroepsgroep kan werken. Daarom doen we nu alvast een beroep op de solidariteit van de beroepsgroep en ieders professionele verantwoordelijkheid.

We hopen zo snel als mogelijk antwoord te krijgen van het RIVM. Op dit moment weten we echter nog niet wanneer we dat mogen verwachten. We brengen jullie op de hoogte zodra we hun reactie hebben ontvangen.

----------------------------------------------------------------------------------

24 april 2020 - 19.15

Veel begrip maar ook commotie en mogelijk verwarring over het bericht dat wij gisteren aan de leden hebben gestuurd. Laat het duidelijk zijn dat onze insteek was én is dat de huidtherapeuten vanaf 28 april de reguliere zorgverlening met benodigde voorzorgsmaatregelen moeten kunnen gaan opschalen, echter:

Op verzoek van VWS is er met alle PPN partijen, Stichting Keurmerk Fysiotherapie en het KNGF een leidraad voor het veilig en verantwoord opschalen van de paramedische zorg uitgewerkt. Hier moet vanuit het RIVM een advies en akkoord op komen voor wat betreft het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Om de zorgverlening te kunnen en mogen gaan opschalen is het van belang dat de zorgverleners alle in verband met COVID-19 benodigde hygiënevereisten in acht nemen, dit staat ook als zodanig in de noodverordening die momenteel geldt. VWS heeft gisteren aangegeven dat opschalen van de zorg niet eerder kan starten dan dat het RIVM een advies en akkoord heeft gegeven voor de paramedische zorg. Het RIVM heeft vandaag bevestigd dat overleg hierover aanstaande dinsdag zal plaatsvinden. De uitgewerkte leidraad mogen wij voor die tijd niet openbaar maken.

Het vroegtijdig, tegen de adviezen in en op financiële gronden doordrukken van opschalen geeft grote kans op langere uitstel van opschaling van de zorgverlening.

Financiële steunmaatregelen
Momenteel is het voor praktijken mogelijk om de NOW en TOGS aan te vragen. Daarmee is voor praktijken die enkel of merendeels cosmetische zorg leveren toegang tot eerste financiële steun. Het is echter onduidelijk of praktijken die vergoede zorg verlenen ook nu al van deze maatregelen gebruik kunnen gaan maken. Zij dienen tot 1 mei te wachten om een aanvraag in te dienen voor de continuïteitsbijdrage. Indien deze praktijken in een financiële noodsituatie verkeren is het advies dat zij zich tot de zorgverzekeraars moeten wenden waar contracten mee zijn afgesloten. Vele praktijken hebben dit advies opgevolgd en worden van het kastje naar de muur gestuurd. Er blijkt geen noodhulp te worden geboden, men wordt verwezen naar VECOZO waar zij zich niet kunnen aanmelden. Inmiddels hebben wij van enkele praktijken casussen van deze afwijzingen ontvangen. Deze zijn ingediend bij VWS en ZN met de nadrukkelijke verwachting z.s.m. met oplossingen te komen. ZN erkent dat dit niet correct is en zal spoedig met een reactie komen. Het kunnen overleggen van dergelijke praktijkvoorbeelden is belangrijk en wij roepen jullie dan ook op deze afwijzingen van zorgverzekeraars voor noodhulp via het meldpunt in te sturen.

Huidtherapeuten hebben alle zorg die uitgesteld kon worden uitgesteld en in gevallen waar mogelijk wordt zorg op afstand of noodzakelijke zorg in de praktijk geleverd. We merken dat de druk vanuit de patiënten en verwijzers toeneemt dus is het ook noodzakelijk dat de zorgverlening weer verantwoord opgebouwd kan gaan worden.

Wij gaan ons verder voorbereiden op het vervolg en het advies en akkoord van het RIVM om alle huidtherapeuten volgende week van de juiste adviezen en maatregelen te kunnen voorzien om zorgverlening weer te kunnen gaan opschalen.

----------------------------------------------------------------------------------

23 april 2020 - 21.00

Zoals afgelopen dinsdag aangegeven hebben wij vanmiddag in gezamenlijkheid met alle PPN partijen, Stichting Keurmerk Fysiotherapie en het KNGF met VWS de leidraad voor het veilig en verantwoord opschalen van de paramedische zorg kunnen bespreken. Ons gezamenlijke voorstel is goed ontvangen. Alle seinen staan op groen. Het RIVM heeft ons echter om iets meer tijd gevraagd. Het RIVM gaat ook over de prioriteit in de verstrekking van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is dus van groot belang dat zij achter onze adviezen staan en inzien dat huidtherapeutische zorg met gepaste maatregelen weer moet kunnen opschalen. Dus ik vraag nog even je geduld. Zo snel mogelijk ontvang je de benodigde adviezen, aan de hand daarvan kun je je voorbereiden om je werk te hervatten.

Meerdere leden hebben aan ons de vraag gesteld wat de gevolgen zijn als je je werk volledig hervat en niet de overheidsmaatregelen volgt. Dat kan tot gevolg hebben dat de IGJ keihard ingrijpt en de praktijk dicht gaat. Dit omdat geen goede zorg is geborgd en de veiligheid in het geding is. Als de IGJ het niet doet, zou zelfs wellicht de gemeente (burgemeester) maatregelen kunnen treffen.

Ik hoop dat ik je op korte termijn kan informeren over op welke wijze wij de zorg kunnen hervatten.

Hartelijke groet, 
mede namens het bureau en bestuur NVH 

Patrick Groenewegen 
Voorzitter NVH 

----------------------------------------------------------------------------------
21 april 2020 - 20.45

Met spanning hebben we met heel Nederland uitgekeken naar de persconferentie van vanavond, want wat zal het bericht worden? Er is veel afstemming met VWS, ZN en NZa om op alle onderdelen te komen tot een goede invulling voor de paramedische zorg, en in het bijzonder voor de huidtherapie. Het is geen eenvoudige opgave.

Vanavond hebben we helaas nog geen duidelijkheid ontvangen over een precieze datum waarop wij de zorg weer gefaseerd kunnen opstarten. Vorige week hebben wij met de NVCG reeds een (hygiëne)werkhervattingsplan aan de overheid gepresenteerd. Door de overheid worden momenteel veel (sector)plannen onderzocht. De huidtherapie is onderdeel van de paramedische zorg en daarmee dienen wij nogmaals op verzoek van VWS aanstaande donderdag een werkhervattingsplan voor de paramedische zorgverlening in bij VWS en RIVM. Dit werkhervattingsplan dient (gezamenlijk met PPN en KNGF opgesteld) als één document voorgelegd te worden. Het hangt af van hoe snel VWS en RIVM hun goedkeuring zullen geven op het voorstel en daarmee ook duidelijkheid te krijgen over hoe snel de huidtherapie de reguliere werkzaamheden weer kan opstarten en welke beschermingsmiddelen en maatregelen daarbij getroffen moeten worden. Het moge duidelijk zijn dat wij aan VWS hebben aangegeven dat wij, de huidtherapeuten, voorbereid zijn en klaar staan om onze werkzaamheden weer te kunnen starten zodra er een akkoord is.

Financiële steunmaatregelen
Op 15 april jl. gaven wij jullie een update over de status van de financiële regelingen. Momenteel is de NZa belast met het uitwerken van de beleidsregel voor de continuïteitsbijdrage. Vervolgens zal ZN hierover de verdere invulling kenbaar moeten maken. Enkele beroepsgroepen komen nu al in aanmerking voor een voorschot op de aanvraag, dit is voor de huidtherapie en een aantal andere paramedische beroepen nog niet het geval. Het advies vanuit VWS, is als volgt (lees via deze link de complete tekst van de update):

 1. Lever je verzekerde zorg die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering (polis 2020): als je kunt wachten tot 1 mei, wacht dan. Met name omdat je nu niet zeker weet hoe de vergoeding zich zal verhouden tot de omzet. Kun je echt niet langer wachten meld je dan per ommegaande bij de zorgverzekeraars waar jij contracten (oedeem, litteken en hulpmiddelenzorg) mee hebt afgesloten, zij dienen jou een eerste noodbijdrage aan te bieden. Meld eventuele problemen hierop via het meldpunt!
 2. Als je zeker weet dat je (deels) geen vergoeding krijgt via de continuïteitsbijdrage van ZN kun je je richten tot de TOZO en de NOW regelingen. Let wel, er zal achteraf worden nagerekend en er kan op basis van feitelijke cijfers een narekening volgen.
 3. De loketten TOZO en NOW zijn per direct beschikbaar voor aanvragen van paramedische zorgverleners.
 4. Voor wat betreft de TOGS is aangegeven door de RVO dat deze naar verwachting per 22 april a.s. aangevraagd kan worden.

Zodra het werkhervattingsplan is goedgekeurd zullen wij dit met jullie delen. Uiteraard volgen er ook direct updates zodra wij jullie nieuwe informatie kunnen geven over de regelingen en vergoedingen. Wij zijn er klaar voor maar het is nog even wachten.

----------------------------------------------------------------------------------

15 april 2020 - 20.55

Vorige week vrijdag hebben wij je op de hoogte gebracht van de brandbrieven aan ZN en VWS omtrent de financiële maatregelen en hoe op korte termijn weer tot werkhervatting te kunnen komen. Wij hebben ZN en VWS aangesproken op hun verantwoordelijkheid en dat wij het onverklaarbaar vinden dat diverse paramedische beroepsgroepen in de wachtstand worden gezet terwijl het water aan de lippen staat.

Wij zijn blij jullie te kunnen melden dat er nu wel meer beweging in zit. Hetzij nog niet tot onze volle tevredenheid maar er komen wel toezeggingen; de paramedische zorg kan in ieder geval terecht bij de Rijksloketten. Daarnaast blijft de continuïteitsbijdrage via ZN voor zorgverleners het primaire loket.

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor de continuïteitsbijdrage is dat de zorgaanbieder voor het deel van de omzet dat valt onder de Zorgverzekeringswet geen aanspraak maakt op relevante rijksregelingen in het kader van de coronacrisis. Wel kan daarop een beroep worden gedaan voor het deel van de omzet dat normaal gesproken ook niet door zorgverzekeraars wordt vergoed, bijvoorbeeld omdat het geen verzekerde zorg is. Het is nog onduidelijk hoe de continuïteitsbijdrage precies wordt berekend en of de vergoeding voor acne, ontharen en camouflage hier nog in meegerekend zal worden.
Deze regeling geldt voor dezelfde periode als de rijksregelingen, treedt echter voor o.a. huidtherapie, logopedie en diëtetiek op 1 mei in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar.

De huidtherapeuten krijgen vanuit VWS het volgende advies:

 1. Lever je verzekerde zorg die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering (polis 2020): als je kunt wachten tot 1 mei, wacht dan. Met name omdat je nu niet zeker weet hoe de vergoeding zich zal verhouden tot de omzet.
  Kun je echt niet langer wachten meld je dan per ommegaande bij de zorgverzekeraars waar jij contracten (oedeem, litteken en hulpmiddelenzorg) mee hebt afgesloten, zij dienen jou een eerste noodbijdrage aan te bieden.
 2. Als je zeker weet dat je (deels) geen vergoeding krijgt via de continuïteitsbijdrage van ZN kun je je richten tot de TOZO en de NOW regelingen. Let wel, er zal achteraf worden nagerekend en er kan op basis van feitelijke cijfers een narekening volgen.
 3. De loketten TOZO en NOW zijn per direct beschikbaar voor aanvragen van paramedische zorgverleners.
 4. Voor wat betreft de TOGS is er voor de gehele paramedische zorg nog geen antwoord. Er is aangekondigd dat deze regeling per 15 april ook voor de aanvullende SBI-codes beschikbaar zou komen, echter is nu door de RVO aangegeven dat deze naar verwachting per 22 april aangevraagd kan worden.

Zoals vrijdag aangegeven zijn wij met VWS en RIVM in gesprek over de mogelijkheden om de reguliere zorg weer te kunnen hervatten. Wij zijn van mening dat hervatting van één-op-één-zorg op korte termijn mogelijk zou moeten zijn. Samen met de NVCG is een eerste uitwerking van maatregelen opgesteld en deze zal de komende dagen worden beoordeeld.

----------------------------------------------------------------------------------
10 april 2020 - 21.15

De NVH vindt het onredelijk en onverklaarbaar dat haar beroepsgroep, die zeer zwaar getroffen is door de overheidsmaatregelen inzake de coronacrisis, nog steeds geen aanspraak kan maken op een financiële tegemoetkoming.

Het bericht in de media is dat na Pasen zorgaanbieders de aangeboden continuïteitsbijdrage vervroegd kunnen aanvragen indien zij in ernstige financiële nood verkeren. Echter is dit voor vele paramedische beroepen, waaronder huidtherapeuten niet het geval. Daarmee komt voor noodlijdende praktijken financiële steun te laat.

Op 5 april heeft ZN toegezegd dat er een continuïteitsbijdrage volgt, voor zover het compensatie van omzetverlies uit verzekerde zorg betreft. De overheid ziet de regeling van ZN als primair vangnet voor zorgverleners. Op grond van deze regeling krijgen paramedisch zorgverleners van, zowel gecontracteerde als ongecontracteerde zorg, 60 tot 85 procent van hun omzet vergoed, aldus de informatie van ZN. Het is echter nog onduidelijk op basis van welke criteria en voorwaarden dit zal worden vastgesteld. Daarbij zijn er ook paramedisch zorgverleners, zoals de huidtherapeuten, die hun omzet geheel (of gedeeltelijk) uit niet-verzekerde zorg halen. Zij komen niet (of gedeeltelijk) in aanmerking voor de continuïteitsbijdrage.

Daarbij is er een toezegging voor de TOGS-regeling voor zorgondernemingen om vanaf 15 april hun aanvraag in te kunnen gaan dienen, echter zal dit niet gaan zonder ‘extra verklaring’ waaruit blijkt in hoeverre de omzetuitval en personeelskosten reeds vergoed zijn via de continuïteitsbijdrage. Deze verklaring wordt door enkele gemeenten gevraagd bij een TOZO aanvraag.

In de wekelijkse overleggen met VWS en ZN is toegezegd dat de NVH deze week duidelijkheid zou krijgen omtrent de continuïteitsbijdrage en verdere regelingen. Op 9 april volgde het bericht met aanvullende informatie over de continuïteitsbijdrage en de mogelijkheid van vooruitbetaling; huidtherapie en verschillende andere paramedische beroepsgroepen zullen pas per 1 mei a.s. een aanvraag kunnen gaan indienen. ZN was verder niet toegankelijk voor overleg.

Voor de afweging NOW aan te vragen is het advies ook onduidelijk. Het is voor praktijken die zowel vergoede als niet vergoede zorg verlenen en deels aanspraak moeten maken op de continuïteitsbijdrage niet duidelijk wat nu te doen. De NOW regeling is niet ingericht voor ondersteuning van een gedeelte van de omzet en loonkosten en er is geen informatie beschikbaar wat de berekeningen en consequenties zullen zijn indien een NOW aanvraag voorafgaand aan de continuïteitsbijdrage plaatsvindt.

Vandaag is een brandbrief aan ZN gestuurd met het dringende verzoek op 14 april a.s. het aanvraagproces voor de vooruitbetaling voor alle paramedische beroepsgroepen toegankelijk te maken.

Naast alle acties op de financiële steunmaatregelen is de NVH tevens met de NVCG in gesprek over de mogelijkheden om de reguliere zorg weer te kunnen hervatten. Wij zijn van mening dat hervatting van één-op-één-zorg op korte termijn mogelijk zou moeten zijn, als wij samen met het ministerie van VWS en het RIVM komen tot extra maatregelen die overdracht van een besmetting met het coronavirus minimaliseren. In samenwerking met Tensen & Nolte Infectiepreventie is een eerste uitwerking van maatregelen opgesteld en deze is met een brandbrief vanuit de NVCG en NVH vandaag naar VWS verstuurd.

Huidtherapie praktijken mogen niet failliet gaan door deze crisis, daarbij zijn er duidelijke beloften gedaan door de overheid. De NVH wil uiterlijk dinsdag 14 april a.s. uitsluitsel van ZN over de continuïteitsbijdrage.

----------------------------------------------------------------------------------
8 april 2020 - 20.20

Afgelopen maandag hebben we jullie kunnen berichten dat ook huidtherapeuten gebruik kunnen maken van de financiële regelingen die er vanuit Zorgverzekeraars en overheid geboden (gaan) worden. Dit is nog steeds het geval, echter is de route daarin dat alle zorgverleners eerst via Zorgverzekeraars Nederland (ZN) (per 1 mei) een aanvraag moeten indienen. Vervolgens volgt daar een goedkeuring of afkeuring op en zullen de praktijken die geen aanspraak kunnen maken op de steunmaatregel van ZN zich bij de daarvoor betreffende overheidsinstanties of overheidsloketten moeten melden.

De verdere invulling van de steunmaatregel voor de paramedische zorgverleners via ZN moet nog verder ingevuld gaan worden, daarbij zijn voor de huidtherapie nog vele vragen. Hier hebben we als NVH nog geen duidelijkheid over gekregen. Daarbij komt dat een groep huidtherapiepraktijken nu al weet niet onder de steunmaatregel van ZN te gaan vallen gezien zij enkel cosmetische zorg verlenen. De NVH is het dan ook niet eens met de gekozen route van VWS en ZN waarin huidtherapeuten en andere paramedisch zorgverleners moeten wachten tot 1 mei. Wij eisen nu duidelijkheid en snelle toegang tot maatregelen voor onze leden.

Via het meldpunt ontvangen wij veel vragen over de financiële regelingen, hoe deze eruit zien en hoe ze aan te vragen. Daar kunnen wij helaas nog geen uitsluitsel over geven, gezien het ook voor de paramedische beroepsgroepen niet bekend is hoe deze ingevuld gaan worden. Wij hopen je hier in de komende dagen meer duidelijkheid over te kunnen bieden en spoedig met een vervolgupdate te kunnen komen.

----------------------------------------------------------------------------------

6 april 2020 - 20.00

Het is voor ons als huidtherapeuten en voor de hele samenleving een totaal nieuwe werkelijkheid die nauwelijks te bevatten is. Het zal een lange beproeving worden. Desalniettemin kunnen wij je al wel berichten dat de financiële steunmaatregelen voor de huidtherapeuten gaat volgen!

Financiële steunmaatregelen
De NVH neemt wekelijks deel aan overleggen met o.a. VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Hierin worden de landelijke maatregelen en financiële steunmaatregelen besproken. We onderzoeken samen met VWS hoe en wanneer de huidtherapeuten reguliere werkzaamheden weer op kunnen gaan pakken. Echter heeft op dit moment het regelen van de financiële steunmaatregelen voor de huidtherapie de hoogste prioriteit. Een complexe opgave want voor de huidtherapie zit hier nogal wat verschil in; met wel of geen contractering en wel of geen zorg die onder de Zorgverzekeringswet valt.

Eerder dan aangegeven kwam gisteren een brief van ZN online over de compensatie van paramedische praktijken als gevolg van de Coronacrisis. Een goed bericht want de NVH heeft zich in de afgelopen weken hard gemaakt voor een dergelijke regeling. Hoe de regeling er voor de huidtherapie precies uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk maar zal in lijn zijn met wat er in de brief en bijlage wordt geschetst. Huidtherapiepraktijken die zorg verlenen zoals oedeem- en littekentherapie (zorg onder de Zorgverzekeringswet) zullen op deze regeling aanspraak kunnen gaan maken.

Echter daarmee zijn we er nog niet! Voor alle praktijken die deze zorg niet leveren maar overwegend (cosmetische) zorg verlenen die buiten de Zorgverzekeringswet valt, zal het mogelijk gaan worden om via de NOW en TOZO steun aan te vragen. Uitsluitsel over de TOGS volgt nog. Hoewel voorwaarden en aanvraagtermijnen deze week nog verder duidelijk moeten worden wilden we jullie dit nieuws niet onthouden.

‘Zorg op afstand’
Ook voor de telefonische zitting en het videoconsult (zorg op afstand) hebben we overeenstemming kunnen bereiken voor de huidtherapie. Er is een extra code aangemaakt voor de telefonische zitting welke gedeclareerd kan worden onder prestatiecode 7502. Wel dienen de zorgverzekeraars deze nieuwe prestatie voor de huidtherapie in te kopen. Het eerste addendum op de overeenkomst huidtherapie 2020 via Caresq werd vandaag al aan huidtherapiepraktijken gestuurd.

Daarbij kunnen huidtherapeuten videoconsulten (digitale zorg op afstand) indienen volgens de reeds gecontracteerde prestatiecodes (zitting oedeemtherapie, zitting littekentherapie, screening bij directe toegang, intake en onderzoek na screening en intake en onderzoek na verwijzing). Let wel: als deze reeds door de zorgverzekeraar voor huidtherapie zijn ingekocht. Ook is het gelukt om de tarieven die bij deze prestaties zijn ingekocht aan te houden, deze worden niet bijgesteld naar lagere tarieven.

Hoe verder?
Wij gaan in de komende dagen verder in gesprek ZN en VWS en de betrokken overheidsinstanties om duidelijkheid te krijgen voorwaarden en aanvraagtermijnen voor de steunmaatregelen. We zijn er nog niet maar bedanken de zorgverzekeraars, VWS en andere betrokken partijen voor het harde werk, ook gedurende het weekend. En nog meer onze leden voor deze enorme beproeving en hun geduld!

Mocht je naar aanleiding van deze update vragen hebben, stuur deze dan in via het meldpunt.

----------------------------------------------------------------------------------

Persbericht 3 april 2020 - 18.40

Paramedisch Platform Nederland (PPN) en KNGF dringen aan op regeling

Vandaag heeft PPN (waaronder de NVH) samen met het KNGF een brief gestuurd naar Zorgverzekeraars Nederland. Hierin vragen we (nogmaals) met klem aandacht voor de alsmaar oplopende nood en acute financiële uitdagingen die die paramedische zorgverleners momenteel in de bedrijfsvoering hebben: ‘Het water staat ze tot aan de lippen.’

Continuïteit onder druk
We herhalen de oplossingsrichting in de steunmaatregel via de zorgverzekeraars die wij al eerder hebben aangedragen: betaal vanaf 1 maart minimaal 80 procent van de gemiddelde omzet over januari en februari van dit jaar uit. Daarnaast benadrukken we dat de continuïteit van de zorg inmiddels ook zwaar onder druk staat: niet alleen de revalidatie van corona patiënten, maar in toenemende mate ook de uitgestelde paramedische zorg.

Maatwerk
Maandag wordt het steunpakket van het Kabinet opengesteld. Paramedische beroepsbeoefenaars zijn de afgelopen weken door RVO, UWV en de gemeentelijke loketten simpelweg uitgesloten om zelfs maar een aanvraag in te dienen. Alle uitvoerende instanties verwijzen standaard naar de regeling van zorgverzekeraars. Wij dringen aan om een spoedige bekendmaking van een regeling die geldt voor gecontracteerde en niet gecontracteerde zorg inclusief gemengde bedrijven. Daarbij adviseren we rekening te houden met en maatwerk te leveren voor de betrokken paramedische praktijk.

Lees hier de brief

----------------------------------------------------------------------------------

2 april 2020 - 20.25

Zoals wij jullie eerder hebben bericht wordt er met man en macht gewerkt aan een goede uitwerking voor de ‘zorg op afstand’ (telefonisch consult en video consult) en de financiële steunmaatregelen. Beide onderdelen worden nu door VWS en ZN verder vormgegeven.

Zorg op afstand
Een groot deel van de zorgverzekeraars heeft inmiddels akkoord gegeven op de codering voor een telefonisch en videoconsult voor de huidtherapie. Vervolgstap is dat de verschillende zorgverzekeraars deze twee nieuwe prestaties voor de huidtherapie versnelt moeten gaan inkopen.

Financiële maatregelen
Om voor de landelijke financiële maatregelen voor de huidtherapie de situatie nog inzichtelijker te maken willen wij alle praktijk eigenaren oproepen om:

 1. Vul (als je dat nog niet hebt gedaan) via de link op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de SBI-code hoofdactiviteit in van jouw onderneming. De meeste huidtherapie praktijken staan vermeld onder de SBI-code 86919 of 86912.
  Te gebruiken toelichting: Aangezien een groot deel van het werk van de huidtherapie valt onder de zogeheten contactberoepen die vanwege landelijke maatregelen nu niet hun vak mogen uitoefenen is de onderneming noodgedwongen gesloten.Door deze melding krijgt de overheid een beter beeld van de omvang van praktijken die nu niet onder de maatregelen vallen (weet jij de SBI-code niet dan kun je die via de Zoektool SBI-codes met je KvK nummer opzoeken).
 2. Vul de 5 vragen voor de NVH vragenlijst in via deze link. Daarmee hebben ook wij een beeld en onderbouwing van de omvang. Ook ontvangen wij daarin graag een korte beschrijving van de huidige situatie van de praktijk en welke impact de landelijke maatregelen hebben.

Werk jij in loondienst ook dan vragen wij jou de NVH vragenlijst (2 vragen) in te vullen. Wij roepen jullie op dit massaal in te vullen om ons daarmee te ondersteunen en wij ook jullie schrijnende casussen in beeld kunnen brengen. Alvast veel dank voor jullie medewerking!

----------------------------------------------------------------------------------

Voor alle updates vanaf 1 mei klik je hier.

Voor een overzicht van de updates tot en met 31 maart klik je hier.