Archief: Corona updates 1 mei tot en met 12 juni 2020

----------------------------------------------------------------------------------

12 juni 2020 18.00

Op 8 juni jl. heeft de NVH samen met andere branche- en beroepsorganisaties in de zorg een brief aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gestuurd, waarin we dringend aandacht vragen voor de continuïteitsbijdrage en dan specifiek voor de inhaalzorg. In de brief stellen wij oplossingen voor voorziene problemen met de inhaalzorg.

Daarnaast krijgen wij via het meldpunt nog verschillende vragen binnen van leden. Vragen die ook tijdens de Zoomsessie met leden van gisteravond naar voren kwamen zijn met name hoe bezwaar aan te tekenen op basis van de uitbetalingen die nu plaatsvinden, voor de praktijk is de berekening niet goed te controleren. Het elektronisch moeten declareren; daar zitten voor de huidtherapiepraktijken nogal wat haken en ogen aan doordat er geen inzicht is in hoeveel vergoeding de cliënt (nog) heeft. De vragen en het niet overnemen van het debiteurenrisico door de zorgverzekeraars zijn door de NVH aangekaart bij ZN en hier hopen wij spoedig over te kunnen berichten.

Veel andere vragen hebben betrekking op de inhoud van de regelingen en hoe deze voor de praktijk toe te passen. Daarvoor is het belangrijk goed de eerder gecommuniceerde informatie en de aanvullende informatie en veelgestelde vragen op de NVH ledenwebsite na te lezen:

Op de Q&A van ZN worden veel van de vragen die wij vanuit het meldpunt aan ZN hebben gesteld beantwoord, deze worden doorlopend aangevuld. Op onze ledensite hebben we een overzicht gepubliceerd van de veelgestelde vragen  via het meldpunt van de NVH. Ook vind je daar de eerder verstuurde updates  met links naar voorwaarden en analyses over de CB.

Zoomsessie
Over twee weken zal er wederom een Zoomsessie worden gepland. Met aanwezige leden is afgesproken om in toekomstige sessies aangedragen thema’s te gaan bespreken. Hierbij werden al onderwerpen aangedragen als de uitkomsten van het kostenonderzoek en softwarepakketten (met afrekenmodel via aantallen declaraties).

Tijdens de sessies zien wij met name praktijkeigenaren en een relatief kleine kern actieve leden (30 van de ruim 1100 NVH leden). Wij hopen tijdens de sessies ook leden te mogen ontmoeten die bijvoorbeeld werknemer zijn. Jullie hebben tenslotte allen te maken met de coronacrisis en ook als werknemer zul jij vragen hebben. Mocht jij binnen deze groep vallen en heb jij een specifieke vraag stel die vooral ook via het meldpunt dan kunnen wij de sessies daarop inrichten.

Wij horen heel graag!

----------------------------------------------------------------------------------
5 juni 2020 19.15

In de afgelopen dagen zijn de eerste uitbetalingen van de voorlopige continuïteitsbijdrage (CB) voor de maanden maart en april door de zorgverzekeraars uitgekeerd. Naast positieve geluiden roepen de uitgekeerde bedragen in sommige gevallen ook vragen op. Zo is bijvoorbeeld het moment van uitbetalen per zorgverzekeraar verschillend en in een aantal gevallen komt het bedrag niet overeen met de eigen berekeningen. Bij het laatste is het verzoek bij kleine verschillen de eindafrekening af te wachten, zijn de verschillen echter groot neem dan contact op met de desbetreffende zorgverzekeraar.

Veel gestelde vragen
Op de Q&A van ZN worden veel van de vragen die wij vanuit het meldpunt aan ZN hebben gesteld beantwoord, deze worden doorlopend aangevuld. Op onze ledensite hebben we een overzicht gepubliceerd van de veelgestelde vragen  via het meldpunt van de NVH. Ook vind je daar de eerder verstuurde updates met links naar voorwaarden en analyses over de CB.

Bezwaar CB
Indien je het niet eens bent met de hoogte van de CB of het al dan niet toekennen ervan, kun je via de geschillenregeling bezwaar aantekenen. Je kunt alleen gebruik maken van de geschillenregeling als je het niet eens bent met de hoogte van het bedrag of als de CB (daardoor) ten onrechte niet is toegekend. Een klacht dien je schriftelijk in bij de individuele zorgverzekeraar tot vier weken na dagtekening van de ontvangstbevestigingsbrief. Lees hier meer over de geschillenregeling.

Zoomsessie
Zoals beloofd en door de deelnemers erg positief ontvangen, plannen we om de twee weken een Zoomsessie om de voortgang op de regelingen en knelpunten die jullie ervaren in de praktijk te bespreken. Op donderdag 11 juni a.s. van 19.00 tot 20.00 uur zal de volgende Zoomsessie plaatsvinden. Daarvoor kun je je via deze link aanmelden.

Wij hopen je dan (weer) te zien!

----------------------------------------------------------------------------------
20 mei 2020 - 20.15

Vorige week hebben wij jullie bericht over de laatste stand van zaken over de continuïteitsbijdrage-regeling (CB). Op dat moment was enkel aanvullende informatie beschikbaar waarmee nog vele vragen onbeantwoord bleven. Met alle PPN partijen hebben wij daarop ZN, VWS, ACM en de NZa nogmaals gewezen op de problematiek die is ontstaan doordat huidtherapeuten niet in aanmerking kwamen voor de voorschotregeling of ondersteuning vanuit de zorgverzekeraars. Ook hebben huidtherapiepraktijken via ZN en de ACM gemeld tegen deze problemen aan te lopen. Dit alles heeft geresulteerd in het uitkeren van voorschotten op de CB aan een aantal praktijken, op het vervroegen van de aanvraagdatum voor de CB heeft ZN (paramedisch breed) geen gehoor gegeven.

Vandaag is de CB aanvraag ook voor de huidtherapie beschikbaar gekomen en zijn de voorwaarden voor de regeling  (voor gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders) bekend en gepubliceerd op de website van ZN. En een infographic hoe de CB aan te vragen.

Ondanks alle informatie is het voor huidtherapie praktijkhouders van groot belang om op basis van de praktijksetting zelf een afweging te maken. Het blijft maatwerk en er zal op basis van de eigen situatie en de voorwaarden van de CB en de rijksregelingen berekend moeten worden wat het beste bij de praktijk past en waar men verstandig aan doet. Deze keuzes in het kader van de CB en overige regelingen hebben grote financiële consequenties en het is van belang daarin ook je accountant of fiscalist te raadplegen voordat je een keuze maakt.

De CB-regeling
De CB is 85% van het omzetverlies (normomzet-gerealiseerde omzet). De CB samen met de gerealiseerde omzet bepaalt je omzet voor de maanden waarop de regeling van toepassing is. Vooralsnog is dit van 1 maart t/m 30 juni. Of en onder welke omstandigheden deze regeling verlengd wordt, is nog niet duidelijk. Ook is er nog geen einddatum voor de aanvraag bekend.

Op de website van ZN is in de Regeling continuïteitsbijdrage  een rekenvoorbeeld opgenomen met daarin meer inzicht in de berekening, uitbetaling en verrekening van de continuïteitsbijdrage.

Veel gestelde vragen
In de afgelopen weken hebben jullie ons veel voorbeelden en vragen gestuurd, de meest gestelde:

  • De omzet van 2019 is niet representatief voor 2020
    Praktijkovernames en veranderingen van AGB code kunnen in de aanmeldprocedure worden meegenomen. Andere uitzonderingsgevallen, door bijvoorbeeld extra investeringen of uitval in 2019 kunnen via de geschillenregeling kenbaar gemaakt worden. ZN heeft echter benadrukt dat er geen maatwerk mogelijk is door o.a. de grote hoeveelheid verwachte aanvragen het een generieke regeling betreft.
  • Of de NOW gebruikt kan worden in plaats van de CB
    Hierop is door ZN, VWS en de NZA nog geen bevestigend antwoord gegeven. Deze vraag kunnen wij nog steeds niet met zekerheid beantwoorden. Wel bereiken ons steeds meer signalen dat tussen de regelingen (CB en overheidsmaatregelen) een keuze mogelijk is. Dat zou ook aansluiten bij het reeds kunnen combineren van de CB met overheidsregelingen als je hiermee aan de voorwaarden van andere regelingen voldoet. Dit geldt dan voor het omzetdeel dat resteert na aanvraag van de continuïteitsbijdrage en is met name van toepassing voor praktijken die ook inkomsten hebben uit niet-verzekerde zorg. De ontvangen/ te ontvangen continuïteitsbijdrage moet dan wel bij de NOW als omzet opgegeven worden.

Hoe verder?
Het is belangrijk om eerst alle voorwaarden goed door te nemen. Daarbij goed na te gaan welke voorwaarden voor jouw specifieke situatie relevant zijn. Op de website van Eldermans en Geerts staat een uitgebreide analyse die inzicht geeft in de voorwaarden en aandachtspunten.

Informeer bij je accountant of fiscalist en bespreek welke regeling of welke combinatie van regelingen voor jouw situatie van toepassing is en waarmee jij het beste geholpen bent.

Er zijn veel vragen gekomen over de CB in samenhang met de NOW. Veel is afhankelijk van de specifieke situatie waarin jouw praktijk verkeert. Ook hierover lees je op de website van Eldermans en Geerts meer informatie.

Volgende week hebben wij een zoom met leden gehouden, deze is goed ontvangen. Daarin hebben wij niet zo zeer nieuwe informatie besproken maar met name met elkaar de onderdelen die tot nu toe zijn gedeeld en waar men tegen aanloopt in de praktijk uitgewisseld. Er zal op donderdag 28 mei a.s. van 19.00 tot 20.00 uur wederom een Zoomsessie worden gepland. Daarvoor kun je je via deze link aanmelden.

Wij hopen je met deze update meer informatie te hebben geboden en vragen je vooral vragen via het meldpunt  in te blijven sturen. Alle nog onbeantwoorde onderdelen nemen wij mee in de wekelijkse overleggen met ZN. Het is belangrijk daarin jullie input mee te kunnen nemen.

----------------------------------------------------------------------------------

13 mei 2020 - 20.25

Waar we aan de ene kant veel blije en opgeluchte berichten zien van huidtherapeuten die hun geliefde werk weer hervatten, zien we aan de andere kant nog een strijd die we te leveren hebben. Gisteren heeft Zorgverzekeraars Nederland aanvullende informatie naar buiten gebracht over de continuïteitsbijdrage. Daarin de aankondiging dat onder anderen de huidtherapeuten tot 20 mei a.s. wederom moeten wachten om toegang te krijgen tot het aanvragen van de bijdrage.

Ook is het van belang dat de financiële overheidsmaatregelen worden verlengd aangezien de praktijken in de komende periode nog steeds te maken zullen hebben met omzetverlies door de vele aanpassingen in de werksituatie.

Wij vragen jullie aandachtig naar de nieuwe informatie van Zorgverzekeraars Nederland te kijken en na te gaan wat dit voor jouw praktijk betekent. Naast een infographic over de continuïteitsbijdrage is op basis van de vragen die wij aanleveren een overzicht van vragen en antwoorden op de site geplaatst. Voor de huidtherapie zal deze regeling veel maatwerk vragen omdat de percentages omzet tussen vergoede en niet vergoede zorg erg variëren. Vele van jullie hebben reeds vragen hierover via het meldpunt ingediend, wij vragen jullie dit vooral te blijven doen.

Aanstaande vrijdag zal ik tussen 16.00 en 17.00 uur voor jullie online zijn en een weekupdate geven van de genomen acties op deze onderdelen. Wil jij hier graag bij aanwezig zijn dan vragen wij je om je via deze link aan te melden via de ledensite.

Namens het NVH bestuur,

Patrick Groenewegen

----------------------------------------------------------------------------------
8 mei 2020 - 20.00

Zoals eerder deze week bericht zullen de landelijke maatregelen voor de contactberoepen vanaf maandag 11 mei a.s. versoepeld worden. Echter wel met behoud van de 1,5 meter maatregelen en triage uit de leidraad. De versoepeling betekent dat de huidtherapeutische zorg die geleverd wordt niet langer gehouden is aan de restricties van individuele medische indicatie en bepalen van noodzakelijkheid. De leidraad Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis is op deze wijzigingen herzien. De herziene versie is hier te downloaden.

Naast de leidraad verantwoord opschalen is de Leidraad tot hygiëneprotocol infectiepreventie eerstelijns paramedische zorg nog steeds van toepassing. Ter aanvulling hierop is een praktische handreiking voor Organisatie praktijk en een NVH COVID-19 Hygiëneposter voor in de praktijk ontwikkeld. Beide vind je op de NVH ledensite in het Corona Update dossier.

Stage verlenen
Met het opschalen en opstarten van de zorg komen ook vragen over stage verlenen in de praktijk. Hierover heeft de NVH afstemming met beide Hogescholen, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Utrecht. De stagiaires staan weer klaar om deel te nemen in ons werkveld. Wij zijn van mening dat dit mogelijk is mits aan alle gestelde maatregelen voldaan kan worden. Omdat de stageverlenende huidtherapeut verantwoordelijk is voor het creëren van een veilige werkomgeving zal er goed overwogen moeten worden of er voldoende beweegruimte in de praktijk is om een stagiaire op dit moment te kunnen begeleiden. Bij twijfel of voor overleg adviseren wij je contact op te nemen met  het stagebureau van de betreffende Hogeschool. Er zal dan gekeken worden welke mogelijkheden er geboden kunnen worden voor de betreffende student.

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)
Voor alle contactberoepen geldt dat het dragen van extra PBM bij COVID-klachtenvrije cliënten op advies van het RIVM niet nodig is. Wel blijven de reguliere beschermingsmiddelen volgens de reeds geldende richtlijnen noodzakelijk om tot behandeling over te kunnen gaan. Enkel in de gevallen waarbij (volgens de triage groep rood) er noodzakelijke zorg aan huis bij een patiënt die bewezen COVID-19 of symptomen van COVID-19 heeft, is het gebruik van PBM van toepassing. Alleen voor die gevallen kunnen er PBM aangevraagd worden via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH).

De overheid heeft ook een nuttige pagina met veelgestelde vragen werkgevers opgesteld waarin veel onduidelijkheden verhelderd worden.

Financiële maatregelen
Tot op heden hebben wij nog geen concrete reactie vanuit ZN over het feit dat huidtherapeuten die zich melden bij preferente zorgverzekeraars voor nood tegen een dichte deur lopen. De NVH vindt dit onacceptabel en heeft alle meldingen van haar leden verzameld en nogmaals bij ZN ingediend. Huidtherapeuten wachten inmiddels ruim 6 weken op hulp en hebben daarin geen toegang tot een voorschot op de continuïteitsbijdrage en geen steun via de zorgverzekeraars.
Wij bemerken in de reacties van de leden ook veel verwarring over de verschillende regelingen die geboden worden. De VvAA heeft inmiddels meer informatie en een duidelijk filmpje met uitleg beschikbaar gesteld.

Korte video over de verschillende ondersteuningsmiddelen:
•    Continuïteitsbijdrage en andere COVID-19-ondersteuningsmaatregelen in vijf minuten.

Opname van de webinar voor paramedici van afgelopen woensdag, in partnership met KNGF, Paramedisch Platform Nederland en Stichting Keurmerk Fysiotherapie:
•    Ondersteuningsmaatregelen voor paramedici ontrafeld.

VvAA COVID-19 dossier bekijken:
•    Online dossier: vvaa.nl/covid-19

Wij adviseren je deze informatie goed door te nemen en eventuele vragen via het meldpunt te stellen. De verdere invulling maar ook aanmelding en verwerking van de financiële maatregelen zal veel maatwerk door de diversiteit in praktijken en praktijkvoering vragen. Om ZN en de zorgverzekeraars een goed beeld te kunnen bieden van de huidtherapeutische praktijkvoering en de nood die er is, zijn jullie reacties van groot belang.

Ik hoop dat wij je hiermee voldoende geïnformeerd hebben en wens je veel succes met het veilig opschalen en opstarten van je werkzaamheden!

----------------------------------------------------------------------------------
6 mei 2020 - 21.00

Het bericht werd in de media al aangekondigd maar vanavond in de persconferentie bekrachtigd: vanaf 11 mei onder gepaste maatregelen mogen ook de contactberoepen zoals kappers, schoonheidsspecialisten en pedicures weer aan het werk. Deze aanpassing geeft ook ruimte aan het weer kunnen opstarten van alle cosmetische zorg binnen de huidtherapie. Uiteraard wel met inachtneming van de 1,5 meter maatregelen en triage uit de leidraad Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis.

Voor alle contactberoepen geldt dat het dragen van extra Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) bij COVID-klachtenvrije cliënten op advies van het RIVM niet nodig is. Wel blijven de reguliere beschermingsmiddelen volgens de reeds geldende richtlijnen noodzakelijk om tot behandeling over te kunnen gaan. Enkel in de gevallen waarbij (volgens de triage groep rood) er noodzakelijke zorg aan huis bij een patiënt die bewezen COVID-19 of symptomen van COVID-19 heeft, is het gebruik van PBM van toepassing. Alleen voor die gevallen kunnen er PBM aangevraagd worden via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH).

Wij hebben inmiddels via het meldpunt al aardig wat vragen en voorbeelden voor de continuïteitsbijdrage van jullie ontvangen, waarvoor veel dank! Deze voorbeelden zetten de noodzaak extra kracht bij en geeft een beter beeld van de diversiteit binnen de huidtherapie. Heb jij jouw vragen nog niet ingestuurd dan ontvangen wij die alsnog graag via het meldpunt.
----------------------------------------------------------------------------------

4 mei 2020 - 19.45

Afgelopen vrijdag hebben wij je een lange mail gestuurd met veel informatie over hoe je de huidtherapeutische zorg weer veilig kunt opschalen. Hierover zijn enkele vragen door leden gesteld over met name de medische indicatie, noodzakelijkheid van de zorg en de persoonlijke beschermingsmiddelen. Graag geven wij hier nog een toelichting op:

Medische indicatie
Je kunt de huidtherapeutische zorg gedoseerd opschalen voor zorg waar een medische indicatie voor bestaat. Een medische indicatie is er door een verwijzing van de huisarts of medisch specialist die een medische diagnose heeft gesteld. Echter door directe toegankelijkheid is er niet altijd sprake van een verwijzing. In het besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied huidtherapeut luidt als onderdeel van de regeling directe toegankelijkheid huidtherapeut: "Het werken zonder verwijzing vergt immers extra deskundigheid inzake het herkennen van klachten die buiten het eigen deskundigheidsgebied vallen («pluis/niet pluis»), aangezien de huidtherapeut bij het onderzoeken van de patiënt niet altijd meer kan beschikken over een door de (huis)arts gestelde diagnose. In de situatie dat de patiënt zich rechtstreeks tot de huidtherapeut wendt, zal deze zijn onderzoek moeten uitbreiden tot een screeningsonderzoek inzake aandoeningen de huid betreffende. Het afnemen van een algemene anamnese behoort hiertoe. De huidtherapeut onderzoekt en behandelt wel steeds vanuit zijn huidtherapeutische deskundigheid en voor zover het om de huid van de patiënt gaat. Indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft, verwijst de huidtherapeut de patiënt naar de huisarts. De huidtherapeut gaat vervolgens over tot het stellen van de diagnose en indicatie tot behandeling op basis van zijn deskundigheid." Indien er geen verwijzing van huisarts of medisch specialist is, zal er wel sprake moeten zijn van de directe toegang screening met een huidtherapeutische diagnose en indicatie tot behandelen.

Noodzakelijkheid van de behandeling om nu uit te gaan voeren
De huidtherapeut bepaald als behandelaar of de behandeling nog langer uitgesteld kan worden, op afstand zorg verleend kan worden of dat er redenen zijn waardoor het nu noodzakelijk (is geworden) om de behandeling die binnen 1,5 meter plaats zal moeten vinden uit te gaan voeren. Het bepalen of de behandeling nu noodzakelijk is of nog uitgesteld kan worden is iets anders dan ‘medische noodzakelijkheid’. Deze verwarring zien wij veel voorbij komen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
De huidtherapeut volgt de triage uit de leidraad Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis. Het dragen van extra Persoonlijke Beschermingsmiddelen bij COVID-klachtenvrije cliënten is op advies van de RIVM niet noodzakelijk. Wel blijven de reguliere beschermingsmiddelen volgens de reeds geldende richtlijnen noodzakelijk om tot behandeling over te kunnen gaan.

Financiële steunmaatregelen
Op 2 mei jl. heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op haar website informatie gepubliceerd over de continuïteitsbijdrage-regeling. In de komende dagen zal de verdere uitwerking nog volgen. Huidtherapeuten zijn in het overzicht van de percentage verdeling opgenomen behorende tot de hoogste percentages. Wij zijn verheugd dat dit door ZN is overgenomen. De NVH betreurt echter wel de nieuwe aanmelddatum van 15 mei a.s. Huidtherapeuten die vergoede zorg leveren wachten nu reeds 6 weken en hebben tot nu toe geen aanspraak kunnen maken op de voorschotregeling of enige hulp via de preferente zorgverzekeraars. Zo is er voor hulpmiddelen nog geen informatie opgenomen en is het nog steeds niet duidelijk hoe er om gegaan zal worden met reeds aangevraagde overheidssteunmaatregelen. Ook is er onvoldoende bekend over hoe de regeling zich verhoudt in gevallen waarbij praktijken zijn overgenomen, recent nieuwe vestigingen hebben geopend, hoe de omzetnorm wordt berekend, etc.

De huidtherapeutische praktijken zijn divers; kleine of juist grote setting, personeel, verdeling van vergoede en niet vergoede zorg, wel of geen hulpmiddelen. Op basis van de nieuwe informatie over de continuïteitsbijdrage-regeling ontvangen wij graag vragen en voorbeelden vanuit praktijken via het meldpunt om ZN een beter beeld te kunnen bieden van het werkveld.

Wij hopen je hierover spoedig van meer informatie te kunnen voorzien.

----------------------------------------------------------------------------------
1 mei 2020 - 14.15

Zoals gister al aangekondigd hebben we groen licht ontvangen om de huidtherapeutische zorg behoedzaam en stapsgewijs met inachtneming van de maatregelen verder op te schalen. Het is noodzakelijk om de paramedische zorg veilig en verantwoord op te schalen, met gepaste voorzorgsmaatregelen voor alle zorgverleners, om besmettingsrisico’s te beperken. Op basis van de adviezen en informatie van VWS en de richtlijnen van RIVM (dd 30 april) is een stappenplan tot stand gekomen. In dit stappenplan staat beschreven onder welke voorwaarden de zorg plaats kan vinden. Het accent ligt nog steeds waar het effectief is de zorg op afstand te leveren. In deze (lange) update lichten wij toe waar de huidtherapeutische zorg in de eerstelijn aan moet voldoen binnen de voorwaarden zoals door VWS gesteld:

a.    De zorg die de zorgaanbieder wil opschalen betreft zorg uit hoofde van de Zorgverzekeringswet en/of zorg die wordt verleend door zorgprofessionals die vallen onder de reikwijdte van de Wet BIG. Dit om de patiënt te beschermen en de kwaliteit van zorg te waarborgen.
Huidtherapeuten zijn een artikel 34 Wet BIG-beroep via het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied huidtherapeut. Huidtherapie is een beroep in de individuele gezondheidszorg.

b.    Er is sprake van een individuele medische indicatie in het kader van de genoemde uitzondering op het verbod op het uitoefenen van contactberoepen, als de behandeling op dat moment noodzakelijk is op basis van het deskundige oordeel van de betreffende zorgprofessional.
Zo goed als alle huidtherapeutische behandelingen hebben een individuele medische indicatie, vaak ook op verwijzing van huisarts of specialist. Jij maakt als paramedisch zorgverlener vervolgens de afweging of de behandeling op dit moment noodzakelijk is. Behandelingen die enkel een cosmetisch doel hebben zonder functioneringsverlies of onderliggend (psychisch) lijden zijn niet noodzakelijk. Daarvoor geldt nog steeds de beperking binnen de contactberoepen (en voor alle (para)medische beroepen). Daar de zorgverlening nog volgens de ‘social distancing’ en extra hygiënemaatregelen ingericht moet worden is het ook van groot belang dat in deze fase eerst zorg wordt verleend aan de patiënten die niet langer kunnen wachten en de behandeling nu noodzakelijk is (geworden).

c.    Ook in de huidige context van de COVID-19-crisis zijn zorgprofessionals cf. de werkwijze op basis art. 2 van de Wkkgz zelf verantwoordelijk voor het opstellen van (aangepaste) richtlijnen, veldnormen en professionele standaarden die het mogelijk moeten maken om onder de huidige omstandigheden veilige en goede zorg te kunnen leveren. Bovendien moeten deze voldoen aan de geldende beperkende maatregelen in het kader van de Covid19-bestrijding op basis van de adviezen van het RIVM (waaronder 1,5 meter protocol).
De huidtherapeut/ huidtherapeutische praktijk is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van (aangepaste) protocollen op basis van de richtlijnen en kaders die het mogelijk maken om onder de huidige omstandigheden veilige en goede zorg te kunnen leveren. Deze moeten voldoen aan de geldende beperkende maatregelen in het kader van de COVID-19-bestrijding op basis van de adviezen van het RIVM. PPN heeft een Leidraad voor infectiepreventie eerstelijns paramedische praktijk geschreven die van toepassing is tijdens maar ook na de corona-pandemie. Je maakt als zorgverlener nog steeds je eigen afweging, afwijken mag alleen als je kan onderbouwen, waarom dit naar jouw oordeel noodzakelijk is in het belang van de patiënt.

d.    In het verlengde daarvan organiseert de zorgaanbieder, cf. art. 3 van de Wkkgz, de zorgverlening op zodanige wijze, met inbegrip van de inzet van mensen en middelen en regionale afstemming tussen zorgaanbieders binnen de context van de huidige COVID-19- crisis, dat dit leidt tot het verlenen van veilige en goede zorg.
De benodigde afstemming en samenwerking die eventueel nodig is om de zorgverlening te kunnen uitvoeren moet gewaarborgd zijn. Afstemming met o.a. huisarts en verwijzers dient plaats te kunnen vinden zoals gebruikelijk en benodigde materialen moeten beschikbaar zijn om de zorg. Kortom kan de zorg niet op een adequate aangepaste manier georganiseerd worden dan dient deze uitgesteld te worden.

e.    De inzet op deze zorg gaat nooit ten koste van de noodzakelijke COVID-19-zorg. Onttrekking van personeel, persoonlijke beschermingsmiddelen, apparatuur en geneesmiddelen die voor de COVID-19 zorg noodzakelijk zijn, is niet acceptabel.
De inzet van de huidtherapeutische zorg mag niet ten koste gaan van de noodzakelijke COVID-19 zorg. Onttrekking van personeel, persoonlijke beschermingsmiddelen, apparatuur en geneesmiddelen die voor de COVID-19 zorg noodzakelijk zijn, is niet acceptabel. Dit houdt in dat je erg zorgvuldig met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) omgaat en niet meer dan noodzakelijke middelen gebruikt. Volg de RIVM maatregelen zoals beschreven in Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis. Gebruikelijke middelen (zoals normaal gesproken al benodigd voor de huidtherapeutische zorg) moeten beschikbaar zijn om de zorg te kunnen verlenen, anders dient de behandeling uitgesteld te worden. Landelijke voorziening in PBM zal enkel gelden voor de zorg waarbij aanvullende PBM door RIVM is aangewezen.

f.    De inzet op deze zorg brengt de opschaling van de noodzakelijke urgente reguliere zorg op de NZa-urgentielijst niet in gevaar. Onttrekking van personeel, persoonlijke beschermingsmiddelen, apparatuur en geneesmiddelen die voor de zorg op de NZa urgentielijst noodzakelijk zijn, is niet acceptabel.
Afhankelijk van de werksetting kunnen andere keuzes genoodzaakt zijn om zorg wel of niet op te kunnen schalen. Ben je werkzaam in een Zelfstandig Behandel Centrum, ziekenhuis of in een 3e lijns praktijk, dan volg je het beleid van de instelling.

g.    Er wordt alleen zinnige en gepaste zorg verleend en in alle gevallen is zorg op afstand (ehealth) de voorkeurskeuze. Alleen daar waar dat niet mogelijk is binnen de behandeling, mag hiervan afgeweken worden. Dit draagt bij aan vermindering van het besmettingsgevaar.
Zorg op afstand heeft nog steeds de voorkeur, alleen daar waar dat niet langer mogelijk is de behandeling uit te stellen en noodzakelijk is (geworden), mag er afgeweken worden van zorg op afstand met in achtneming van de aanvullende maatregelen. Dit houdt in dat je niet volledig je reguliere zorgverlening hervat maar steeds zorgvuldig de afweging maakt wat op afstand kan en wat noodzakelijk is en voor behandeling in de praktijk of aan huis moet plaatsvinden.

h.    Zorgaanbieders moeten navolgbaar kunnen onderbouwen dat zij goede en veilige zorg leveren en aansluiten bij de veldnormen en eventuele regionale afspraken in de huidige context. Zij zijn hier te allen tijde op aanspreekbaar, door bijvoorbeeld de toezichthouders en zorgverzekeraars.
Zorg voor duidelijke communicatie en documentatie. Leg aan iedere patiënt uit hoe de triage werkt en dat er een noodzakelijkheid voor de behandeling geldt. Zeker wanneer jij in een setting werkt, bijvoorbeeld in een schoonheidssalon, waarbij andere behandelingen nu nog niet toegestaan zijn. Ook dien je in het patiëntdossier duidelijk aan te geven welke afweging er is gemaakt en waarom de behandeling nu plaatsvindt. Zorg dat je alle documentatie zoals deze update en bijlagen beschikbaar hebt om eventuele toezichthouders hier van op de hoogte te kunnen stellen.

Bij het opschalen van de huidtherapeutische zorg wordt veel van je gevraagd. Een andere planning, de praktijk anders inrichten en zorgvuldige afwegingen maken voor jezelf en je patiënten. Deel de documenten met je eventuele werkgever of personeelsleden zodat jullie in gezamenlijkheid kunnen voorbereiden en er begrip en duidelijkheid is voor de werkwijze die gehanteerd moet worden.

Tot slot wijst VWS op nauwgezet toezicht via IGJ door controle achteraf via de declaraties op de toegestane noodzakelijke zorg. Onze waarschuwing luidt dat als je te snel gaat opschalen en dat niet stapsgewijs conform de voorwaarden van het RIVM en VWS doet, dat als een boemerang tegen onze beroepsgroep gaat werken. Daarom doe ik een beroep op de solidariteit van de beroepsgroep en ieders professionele verantwoordelijkheid.

In deze update wordt er verwezen naar verschillende belangrijke documenten:

  1. Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis
  2.  Leidraad voor infectiepreventie eerstelijns paramedische praktijk

Ik hoop dat wij je met deze informatie voldoende geïnformeerd hebben op welke wijze je gedoseerd je werkzaamheden kunt opschalen. Deze voorwaarden en maatregelen gelden in ieder geval t/m 19 mei a.s. Vanuit ZN is aangegeven dat de paramedische beroepen vandaag eind van de dag meer informatie over de continuïteitsbijdrage zullen ontvangen, wij hopen jullie spoedig meer informatie te kunnen geven over de financiële maatregelen.

Hartelijke groet,
Namens het NVH bestuur

Patrick Groenewegen

----------------------------------------------------------------------------------
Voor een overzicht van alle updates van 1 tot en met 30 april klik je hier.

Voor een overzicht van alle updates tot en met 31 maart klik je hier.